.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 260/2559
ศธ.หารือกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ในการประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา


ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ Ms. Helen Eccles ที่ปรึกษาฝ่ายวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ Ms. Abigail Barnett รองผู้อำนวยการด้านหลักสูตรของฝ่ายวัดผลระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge International Examinations : CIE) เกี่ยวกับการนำเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินกรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมีนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร, ผู้แทนจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย,  ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ CIE มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

ทั้งนี้ CIE ได้สรุปผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งดำเนินการร่วมกับ สสวท. ทำการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, โลกและอวกาศ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลภายนอกระดับชาติ อาทิ การสอบ O-NET, ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย โดย CIE ได้มีข้อเสนอว่าควรมีการวางแผนและดำเนินการจัดหลักสูตรของทุกรายวิชาด้วยความชำนาญ พร้อมทั้งเน้นทักษะในรายวิชาและทักษะอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากหลักสูตรหรือระบบการศึกษาที่ดีจะต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ด้าน อาทิ รายละเอียดหลักสูตร, ตำราเรียน, เนื้อหาการเรียนการสอน, และแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น

อีกประการสำคัญ คือ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การออกข้อสอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่ได้ปรับปรุง และ 2) การปรับปรุงตำราเรียน เพื่อให้ครูสามารถใช้ตำราเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสอน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้ และเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ผลเร็วที่สุด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบมาตรฐานตำราเรียนที่ดี โดยเริ่มจากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก อีกทั้ง สสวท.จะดำเนินโครงการร่วมกับ CIE ทำการศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไปด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  259 หารือกับ สสวท.
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
  247 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
  228 ศธ.ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
  225 ปาฐกถา Public-Private Partnership
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ