.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 259/2559
หารือกับ สสวท. ในการพัฒนาวิธีการสอนของครู


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ สสวท. และผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม MOC

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สสวท.ได้มารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลการประเมิน PISA ซึ่งพบว่ายังมีจุดอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงจะต้องมีการพัฒนาวิธีการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็กควบคู่กันไป แต่ก็เห็นตรงกันว่าควรให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทย เพราะเป็นวิชาที่มีผลเชื่อมโยงกับวิชาอื่น หากเด็กอ่านภาษาไทยดี วิเคราะห์ได้ เมื่อเรียนวิชาอื่นๆ ก็จะทำให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้นด้วย ดังนั้น จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปพิจารณาเกี่ยวกับการปรับเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทยและวิธีการส่งเสริมความรู้ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา เพื่อทำให้เด็กอ่านเข้าใจและอ่านแบบจับประเด็นได้ และเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อการเรียนวิชาอื่นๆ ด้วย

ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สสวท.มีมาตรฐานในการพัฒนาครูอยู่แล้ว แต่ครูบางส่วนยังไม่ทราบ จึงขอให้ สสวท.นำมาตรฐานเหล่านั้นมาสื่อสารให้ครูรับทราบด้วย โดยเริ่มจากครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน นอกจากนี้ ขอให้จัดทำเนื้อหา (Content) สำหรับเผยแพร่ทางระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบ TEPE Online (ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน : Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) จากนั้นอาจมีการทดสอบระดับความรู้ เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงให้ตรงเป้ามากขึ้น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
21/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
  247 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
  228 ศธ.ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
  225 ปาฐกถา Public-Private Partnership
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
  206 หารือกับ ส.ค.อ.ท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ