.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 253/2559
รมว.ศธ.
หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) ประเทศไทย และผู้แทนจากเทสโก โลตัส ร่วมหารือ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่หอการค้าสหราชอาณาจักร สนับสนุนระบบการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในเครือหอการค้าฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศและผู้ประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

อย่างไรก็ตาม การอาชีวศึกษาของไทยยังคงประสบปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา แม่จะเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ก็มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาโดยรวม จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา เช่น การส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ, ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าเด็กอาชีวศึกษาที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการจะไม่มีเวลาหรือปัจจัยที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กมีประสบการณ์การทำงาน ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา

สำหรับการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิ (Dual Degree) ในบางสาขาวิชากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แต่เด็กอาชีวศึกษาของไทยยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เด็กอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง


Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากมีบริษัทในเครือกว่า 600 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการด้านอาชีวศึกษาอย่างมาก พร้อมทั้งรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจจากการฝึกงานกับสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย

ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Btech ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมาปรับใช้กับอาชีวศึกษาไทย อาจจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวศึกษาของผู้เรียนได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวกับสถานศึกษาสายสามัญของไทยบ้างแล้ว

สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนั้น สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรจะนำเด็กที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเรียนด้วยกัน และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันเพื่อลดปัญหาความแตกต่างของสถาบัน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาและทำกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมด้วย


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยที่อยู่ในระบบของการฝึกประสบการณ์ประมาณ 100,000 คน ซึ่งการดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การหารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณานำหลักสูตร Btech มาปรับใช้กับอาชีวศึกษาของไทยด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
17/6/2559
ภาพประกอบจาก scholarship.in.th

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  238 หารือกับหอการค้าออสเตรเลีย
  236 ให้นโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
  210 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ