.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 250/2559
บรรยาย
Re-Thinking Education Re-Imagining ASEAN


โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง STEM Education ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Re-thinking Education, Re-Imagining ASEAN จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนชั้นนำ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผช.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักวิชาการ, นักการศึกษา, นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ STEM Education เป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา STEM Education ในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำนโยบายไปดำเนินงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

STEM Education คือ การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยสิ่งสำคัญอยู่ที่การนำศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมาประยุกต์ใช้ (Apply)

การจัดการเรียนการสอน STEM Education ให้ประสบความสำเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

  • Recruit the Best Teachers คือ การจ้างครูที่เก่งหรือครูที่ดีที่สุดมาทำการสอน ดังจะเห็นได้จากประเทศที่มีครูเก่งและประสบความสำเร็จด้านการศึกษา อาทิ ฟินแลนด์, สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยคนที่จะเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลายประการที่ทำให้ผู้ที่มีความรู้และความสามารถแต่ไม่ได้จบครูไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้จบครูมาเป็นครูได้ อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของไทย

  • Reform Curriculum Coherence คือ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กล่าวคือ การเชื่อมโยงกันของการจัดทำหลักสูตร (Curriculum), ตำราเรียน (Textbooks), การเรียนการสอน (Teaching and Learning), การฝึกปฏิบัติของครูผู้สอน (Teachers Coaching) ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล (Assessment) จะทำให้การจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้ ซึ่งครูต้องมั่นใจว่าได้สอนเนื้อหาแต่ละวิชาอย่างถูกต้องและมีความเป็นสากล เพื่อทำให้นักเรียนมีความรู้ลึกรู้จริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับตำราเรียน เนื่องจากตำราเรียนแบบดิจิทัลกับตำราเรียนแบบเป็นเล่มมีความแตกต่างกัน อีกทั้งการศึกษาวิจัยพบว่าหนังสือแบบ e-book มียอดขายลดลง เพราะผู้ที่อ่านหนังสือแบบ e-book จะจดจำรายละเอียดและเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้น้อยกว่าผู้ที่อ่านหนังสือแบบเป็นเล่ม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษาด้วยว่า จะเน้นการประเมินผลใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ซึ่งครูสามารถประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งการประเมินสรุปผล (Summative Assessment) คือ การประเมินเพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่ใช่การสร้างคนเก่ง แต่เป็นการสร้างคนดีมีคุณธรรมให้บ้านเมือง (School Aims) หรือเป็นคนที่มีความรู้คู่ความดี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
16/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  249 แต่งตั้ง รศ.-ผศ.258 ราย
  234 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2559
  232 วันสหกิจศึกษาไทย
  219 หารือกับ ทปอ.มรภ.
  207 บรรยายในการสัมมนาระดับนานาชาติของ มศว
  201 ต้อนรับทีม NSTRU Eco-Racing จาก มรภ.นครศรีธรรมราช
  200 ปาฐกถาในการประชุม ASEAN and the Rise of Regional Education
  181 Education ICT Forum 2016
  178 หารือกับ ทปอ.
  174 ประชุมนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
  169 หารือกับ ปอมท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ