.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 249/2559
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 258 ราย


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 258 ราย

ที่ประชุม ก.พ.อ.ได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 258 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 178 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 88 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 42 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 48 ราย) และรองศาสตราจารย์ จำนวน 80 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 55 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 12 ราย) ดังนี้

สถาบัน ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

88 55 143

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

42 13 55

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

48 12 60

รวม

178 80 258

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.  น.ส.ปาลนี อัมรานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์

2.  นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

3.  นายชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ออร์โธปิดิกส์

4.  นางพุทธรักษา วรานุศุภากุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

5.  น.ส.พิมพ์มณี รัตนวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.  นายสิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เลิศนุวัฒน์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วารีสน้อยเจริญ  รองศาสตราจารย์  /  อาหารเคมี

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์  ทัตติยกุล  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีทางอาหาร

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  รัฐศาสตร์

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์ดิศ อัศวกุล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.  นางอารยา เกษมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อาชีวศึกษา

14.  นายสุรชัย ธชีพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

15.  นางหฤทัย นำประเสริฐชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

16.  นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

17.  นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

18.  นายกรรมมันต์ ชูประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร  รองศาสตราจารย์  /  การจัดการการผลิต

20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ทิพย์ จงโกรย  รองศาสตราจารย์  /  ภูมิศาสตร์

21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ปรารถนาดี  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ อรุณวิภาส  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์

24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอาหาร

26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ทองทิพย์  รองศาสตราจารย์  /  เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำดวน ทองพรหม  รองศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์

28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีสวนแตง  รองศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์เกษตร

29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ลิปิวัฒนาการ รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมทรัพยากรทางน้ำ

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

30.  นายคมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31.  นางปุญณิศา วิเศษสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

32.  น.ส.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ปรสิตวิทยา

33.  นายสักการ ราษีสุทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรมศาสตร์

34.  นางเยาวเรศ ชูลิขิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์

35.  น.ส.สุพรรณิการ์ เรืองศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตยแพทยศาสตร์

36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เขียวอยู่ รองศาสตราจารย์  /  ชีวสถิติ

37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เหลืองบุตรนาค  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร นาคประสิทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงรัตน์ ภักดีโชติ  รองศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา

40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญลือ  รองศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา

41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตพา แสนชัยธร  รองศาสตราจารย์  /  การจัดการ

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42.  นายสมชาย พัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

43.  น.ส.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์

44.  น.ส.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ส่งเสริมการเกษตร

45.  นายวรพงษ์ เทียมสอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมีอุตสาหกรรม

46.  นายกัญญ์ชล วัฒนากูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

47.  นายบุญถิ่น อินดาฤทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เกษตรกรรม

48.  นางมนทิพย์ ตั้งเอกจิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

49.  นายวสุ ปฐมอารีย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา

50.  น.ส.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ปฐพีศาสตร์

51.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง  รองศาสตราจารย์  /  ศิลปะไทย

52.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาล

53.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี คุณาวิศรุต  รองศาสตราจารย์  /  จักษุวิทยา

54.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนธาภรณ์ เมียร์แมน  รองศาสตราจารย์  /  ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

55.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเหมือนแร่

56.  นางนฤมล กิมภากรณ์  รองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ  /  การตลาด

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

57.  น.ส.ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

58.  นายไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

59.  นายดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

60.  น.ส.ปัทมา สัปปพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

61.  นายพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

62.  นางพัชรี คุณค้ำชู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กายภาพบำบัด

63.  นายไพรัช อุศุภรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

64.  นางวรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
65.  น.ส.อุบลวรรณา ภวกานันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา

66.  นายภาสพงษ์ ศรีพิจารณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

67.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา  รองศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์

68.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา แก้วคัลณา  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

69.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเมือง พลังฤทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาการระบาด

- มหาวิทยาลัยนครพนม

70.  นายอดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

71.  นายเอกอมร เทพพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์

72.  นางมณฑนา วีระวัฒนากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

73.  น.ส.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา

74.  นายภณ วชิระเวศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม

75.  นายสธน ธรรมอำนวยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

76.  นางอรวรรณ กฤตสุนันท์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

77.  นายสมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีพลังงาน

78.  นายวรสิทธิ์ โทจำปา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ

79.  ร้อยโทอนุชิต วงศาโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภูมิศาสตร์

80.  นางโสภิตา ขำรอด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

81.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร เปรมจิต  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

82.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยา กนกจารุวิจิตร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

83.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ นามนาค  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

84.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

85.  นางบงกช อนังคพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการทั่วไป

86.  นางวิภา วังศิริกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการทั่วไป

87.  นายเจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กฎหมายอิสลาม

88.  น.ส.นวัล บินหะยีนิยิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

89.  นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชวิทยา

- มหาวิทยาลัยบูรพา

90.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร ภัทรพุทธ  รองศาสตราจารย์  /  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

91.  น.ส.ประภัสสร บุษหมั่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ

92.  นางอภิญญา วงศ์พิริยโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การพยาบาลผู้ใหญ่

93.  นายน้อย เนียมสา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

94.  น.ส.ร่วมฤดี พานจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง

95.  น.ส.นริสา วงศ์พนารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตเวชและสุขภาพจิต

96.  นายศรัณยู คำเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีวเคมี

97.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล  รองศาสตราจารย์  /  ศิลปะการแสดง

- มหาวิทยาลัยมหิดล

98.  นายณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

99.  น.ส.ปัทมา พัฒน์พงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาศาสตร์

100.  นางเปรมวดี วงษ์แสงจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ

101.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ  รองศาสตราจารย์  /  รังสีวิทยา

102.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม เจียมตน  รองศาสตราจารย์  /  ตจวิทยา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

103.  น.ส.ชนาพร พิทยาบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สื่อสารมวลชน

104.  น.ส.พรทิพย์ วนรัฐิกาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

105.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี  รองศาสตราจารย์  /  สื่อสารมวลชน

106.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร สุทธิแย้ม  รองศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

107.  นายไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถิติ

108.  น.ส.จันทร์ดี ระแบบเลิศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

109.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ  รองศาสตราจารย์  /  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

110.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวี ศิรินคราภรณ์  รองศาสตราจารย์  /  การออกแบบเครื่องประดับ

111.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

112.  นางกมลภัทร์ พุทธสันติธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน

113.  นางสุกัญญา พานิชเจริญนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พลศึกษา

114.  นางมาลัย ทวีโชติภัทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา

115.  นายสมบูรณ์ จันทร์สกุลพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กุมารเวชศาสตร์

116.  นายยุทธนา ไชยจูกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

117.  นางศศิวิมล สุขพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์

118.  น.ส.อมรทัศน์ สดใส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์

119.  น.ส.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ตจวิทยา

120.  น.ส.ดวงแข บุตรกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วัสดุศาสตร์

121.  นางนวรัตน์ ภักดีคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาจีน

122.  นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

123.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

124.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร สโมสร  รองศาสตราจารย์  /  เคมี

125.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสินธุ์ แผลงศร  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาญี่ปุ่น

126.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เรืองจรูญ  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาศาสตร์

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127.  นางนิตยา แม็คแนล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถิติประยุกต์

128.  น.ส.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาศาสตร์ประยุกต์

129.  นางภัทริรา พงษ์พิทย์พาที  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ

130.  นายวุฒิชัย เนียมเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

131.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา ชั่งสิริพร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

132.  นายชนะศึก นิชานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การวิจัยทางการศึกษา

133.  นายจรูญ เฉลิมทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การวัดและประเมินผลการศึกษา

134.  น.ส.นิศานาถ มั่งศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

135.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัญจวน ประวัติเมือง  รองศาสตราจารย์  /  การจัดการ

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

136.  น.ส.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  รัฐศาสตร์

137.  นายอภิรักษ์ อนะมาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย)

138.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิชา พุทซาคำ  รองศาสตราจารย์  /  สัตวศาสตร์

139.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณฉัตร หมอยาดี  รองศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์

140.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์  รองศาสตราจารย์  /  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141.  นางอุบล ชินวัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พืชสวน

142.  นางอรทัย เลียงจินดาถาวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  รัฐประศาสนศาสตร์

143.  น.ส.สมศรี ชัยวณิชยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์ไทย

144.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

145.  นางอพัชชา จินดาประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการหมัก

146.  นางวรางคณา กิ้มปาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

147.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิสุข ธีระชัยชยุติ  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148.  น.ส.ขวัญจิรา เสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ญี่ปุ่นศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

149.  นางขวัญนรี กล้าปราบโจร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

150.  นายโยธิน ป้อมปราการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อุตสาหกรรมศึกษา

151.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

152.  นางวีนารัตน์ แสวงกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

153.  นายสุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

154.  นายกิตติ กอบัวแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

155.  นางสุชาดา ไม้สนธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

156.  น.ส.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิจัยและประเมินผลการศึกษา

157.  นายอภิชาติ มาศมาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเครื่องกล

158.  นายอเนกชัย หอมพิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  รัฐประศาสนศาสตร์

159.  นางศรุตา นิติวรการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คหกรรมศาสตร์

160.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณีต จิระสุทัศน์  รองศาสตราจารย์  /  เกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

161.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์  รองศาสตราจารย์  /  พืชไร่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

162.  นายไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการทั่วไป

163.  น.ส.ฐิติมา บุณฑริก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์

164.  นางวัชรีย์ กิ่งทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารธุรกิจ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

165.  นายรัฐพล พรหมสะอาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

166.  นายทวี วัชระเกียรติศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารธุรกิจ

167.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญ  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

168.  นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

169.  นางจารินี ม้าแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

170.  นางนวรัตน์ เดชพิมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

171.  นางประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิจิตรศิลป์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

172.  นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

173.  น.ส.จุติมา เมทนีธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ

174.  น.ส.วิยดา เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การวัดและการประเมินผลการศึกษา

175.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์  รองศาสตราจารย์  /  เทคนิคการผลิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

176.  นางปานฤทัย พุทธทองศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

177.  นางวรพรรณ ทิพรส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

178.  นางวิไลลักษณ์ สุภามา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

179.  นางศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

180.  น.ส.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา

181.  นายสุรพงษ์ พันชะโก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  รัฐประศาสนศาสตร์

182.  นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

183.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์  รองศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

184.  นางกัลยา กิติเลิศไพศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

185.  นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

186.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

187.  นายป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

188.  นางเฉลิมศรี อรรจนกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

189.  นายจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

190.  น.ส.กุลยา ก่อสุวรรณ  รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  /  การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

191.  นายศุภโยธิน ณ สงขลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

192.  นายวิเศษ ชิณวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา

193.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือจิต ศรีบุนนาค  รองศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

194.  นายสุวิทย์ นามมหาจักร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

195.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ เหมวงษ์  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

196.  น.ส.มานี แสงหิรัญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิจัยและประเมินผลการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

197.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง  รองศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

198.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง วงษ์ประเสริฐ  รองศาสตราจารย์  /  สถิติ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

199.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

200.  นายไกรสร รวยป้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเครื่องกล

201.  น.ส.นิภาพร ก้านทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ

202.  นางอโนชา กิริยากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการประมง

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

203.  น.ส.กุลกนิษฐ์ ทองเงา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

204.  นายชัยยะ ปราณีตพลกรัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

205.  นายนิติพงศ์ ปานกลาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

206.  นายเทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

207.  นายนชิรัตน์ ราชบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

208.  นายพิพัฒน์ ปราโมทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

209.  นายปรัชญา เปรมปราณีรัชต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

210.  นายสมชาย เบียนสูงเนิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

211.  น.ส.มนชนก มานะกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

212.  น.ส.ปวีณ์ริศา บุญปาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ออกแบบผลิตภัณฑ์

213.  นางระพี กาญจนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

214.  นายฉัตรชัย พลเชี่ยว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี

215.  นายวชิระ แสงรัศมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

216.  น.ส.เอื้ออารี เศรษฐวานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา

217.  นายวิทยา พิมลสิทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

218.  นายชัยพร ระวีศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศิลปะภาพพิมพ์

219.  นายวิฑูร ตั้งพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

220.  นายมนูศักดิ์ จานทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

221.  นายวิรชัย โรยนรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

222.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

223.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ ลังกาพินธุ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเกษตร

224.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

225.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องศรี ศิวราศักดิ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี

226.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์  รองศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์ไทย

227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา สุนทรานนท์  รองศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

228.  นายเจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อาหารและโภชนาการ

229.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง รักซ้อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

230.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ ก้านแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

231.  นางจงดี จนางคะกาญจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประติมากรรมไทย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

232.  น.ส.พรรณธิภา เพชรบุญมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ระบบสารสนเทศ

233.  นายชากรณ์ ขันแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สัตวศาสตร์

234.  นางปิยะนุช รสเครือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

235.  นายวิวัฒน์ ทิพจร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

236.  นายสันติภาพ โคตทะเล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

237.  น.ส.อังคณา จุติสีมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการพิมพ์

238. นายนิวัตร มูลปา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล

239.  นางพจนารถ นพนาคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

240.  นายสุรพงศ์ บางพาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหกรรม

241.  นายประเวศ ทองธรรมชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

242.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา สุปินราช  รองศาสตราจารย์  /  พืชศาสตร์

243.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์  รองศาสตราจารย์  /  ออกแบบนิเทศศิลป์

244.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ จิตรเจริญ  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

245.  นายวิชัย  ประยูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

246.  นายพรนรายณ์ บุญราศี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

247.  นายบุญฤทธิ์ โอมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

248.  น.ส.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

249.  นางพรรณพร อุไรวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พลศึกษา

250.  นายเสนอ สะอาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

251.  น.ส.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การตลาด

252.  นายพงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

253.  นายพัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

254.  นายสมชาย กลางวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สัตวศาสตร์

255.  นายภควัฒน์ จันทร์ตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

256.  เรือโทหญิงกุลนิดา เหลือบจำเริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรมศาสตร์

257.  นางสมใจ บุญสรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการ

258.  นายอำนาจ จำรัสจรุงผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม

 


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

15/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  234 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2559
  232 วันสหกิจศึกษาไทย
  219 หารือกับ ทปอ.มรภ.
  207 บรรยายในการสัมมนาระดับนานาชาติของ มศว
  201 ต้อนรับทีม NSTRU Eco-Racing จาก มรภ.นครศรีธรรมราช
  200 ปาฐกถาในการประชุม ASEAN and the Rise of Regional Education
  181 Education ICT Forum 2016
  178 หารือกับ ทปอ.
  174 ประชุมนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
  169 หารือกับ ปอมท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ