.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2559
พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 กองพลทหารราบที่ 15 จ.ปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกศาสนา รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาทผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมงาน

วันนี้ ถือว่าเป็นวันแห่งการรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับมอบความรักความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ฝากเป็นกำลังใจแก่เพื่อนครูและบุคลากรในพื้นที่

ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะจุดเน้นด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา (โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้)

พร้อมทั้งขอให้บุคลากรทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้สมดังปณิธานและความเสียสละของเหล่าคุรุวีรชน อันจะนำสู่ความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 

 
 

 
 

 
  ประกาศสดุดีคุรุวีรชนชายแดนใต้
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15
กองพลทหารราบี่ 15 จังหวัดปัตตานี
15
มิถุนายน 2559

 
 

กระผม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งทุกท่านที่มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอประกาศสดุดีต่อคุณครูชายแดนใต้ ผู้เสียสละชีวิตเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ระยะเวลา 12 ปี ของการเสียสละ การอุทิศชีวิตของเหล่าคุณครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้สมกับชื่อว่าเป็น "ครู" นั้นยังปรากฏอยู่ในความทรงจำตลอดมา

"ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" คือ สัจธรรมแห่งความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้
"ความเป็นชาติไทย" ในทุกวันนี้ คนไทยทั้งหลายได้ตระหนักและปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ได้จดจำด้วยจิตสำนึกในความกตัญญู กตเวที มีความรัก ความเคารพ ด้วยทราบดีว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยนั้น "ไทย" ต้องรวมเลือดเนื้อของบรรพบุรุษคุรุวีรชนมากยิ่งนัก เพราะเพียงเพื่อให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดิน ได้อยู่ ได้อาศัย ปวงชนชาวไทยทุกคนรู้สำนึกในความเป็นเอกราชและการเสียสละของบรรพบุรุษคุรุวีรชน ตราบเท่าทุกวันนี้

จึงขอประกาศสดุดีว่า คุรุวีรชนชายแดนใต้ทั้งหลาย ท่านคือ "ผู้สร้างชาติไทย"

กระผมและผู้ที่มาพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ขอน้อมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ถวายความเคารพต่อดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำนึกในพระคุณ ตราบชั่วนิจนิรันดร์

 

อนึ่ง พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค., นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,000 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย :คณะทำงาน รมช.ศธ.
15/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
  228 ศธ.ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
  225 ปาฐกถา Public-Private Partnership
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
  206 หารือกับ ส.ค.อ.ท.
  202 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
  197 ให้นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ที่นราธิวาส
  195 คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ