.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 228/2559
ศธ.
ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก, คณะกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรี (ศปข.ศธ.), คณะทำงานรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ซึ่งข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 มีนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกกลางคันจำนวนกว่า 22,000 คน โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ปัญหาความยากจน ปัญหาในการปรับตัว และปัญหาอื่นๆ ตามลำดับ

แนวทางการป้องกันเด็กออกกลางคัน จะต้องสำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงจำแนกตามสาเหตุ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยสิ่งสำคัญคือการนำแผนไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด ทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบให้คณะทำงานรับประเด็นต่างๆ ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมไปถึงเด็กที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน (3 ขวบ) แต่ไม่ได้เข้าเรียน เพื่อให้สอดรับกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและได้มีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 แล้ว โดยปฏิญญาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับทั้งเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่เข้าเรียนแล้วไม่ไปเรียน และเด็กที่ออกกลางคัน จากนั้นจะนำปฏิญญาฯ เข้าสู่การประชุมซัมมิทช่วงเดือนกันยายน 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในประเด็นนี้มาก จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นในเร็วๆ นี้ จะแจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันอย่างเป็นระบบ พร้อมได้จัดเตรียมโมเดลที่จะให้ กศจ.นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เช่น โมเดลจังหวัดสตูล ซึ่งประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก เพราะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการบูรณาการการทำงาน และมี ศธจ.ช่วยสนับสนุน

ในส่วนของฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันนั้น จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและขอใช้ข้อมูลตัวเลขเด็กที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เด็กที่ไม่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และเด็กที่ออกกลางคัน เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์หาสาเหตุและอุดช่องว่างในการติดตามเด็กเมื่อออกไปจากโรงเรียนแล้วว่าไปเรียนอยู่ที่ใดหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยลดปัญหาเด็กมีชื่อสองแห่งในการเบิกเงินอุดหนุนรายหัวซ้ำซ้อนด้วย


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
4/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  225 ปาฐกถา Public-Private Partnership
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
  206 หารือกับ ส.ค.อ.ท.
  202 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
  197 ให้นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ที่นราธิวาส
  195 คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร
  186 ประชุม คกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
  180 ภารกิจที่ยะลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ