.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 226/2559
สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
จัด
เสวนา "การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย"


บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) เป็นประธานเปิดงานเสวนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย (Thai-Austrian Conference on TVET) โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน, H.E. Mr. Enno Drofenik เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา, รศ.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาหอการค้าไทย, คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและออสเตรีย เข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ เอสซีจี ฮอลล์ 1-2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี

รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า การจัดงานเสวนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งไทยและออสเตรียจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านอาชีวศึกษาของไทย โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง เพราะภาคเอกชนเป็นหน่วยงานที่จะรองรับกำลังคนด้านอาชีวศึกษาภายหลังจบการศึกษา

อีกทั้งการเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสบความสำเร็จของออสเตรีย เนื่องจากออสเตรียมีระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเช่นเดียวกับไทย ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมาก จึงต้องศึกษารายละเอียดจากประเทศที่เป็นต้นแบบว่ามีรูปแบบดำเนินการอย่างไร เพื่อสนับสนุนให้อาชีวศึกษาไทยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนสายอาชีวศึกษาด้วยความเชื่อมั่นว่าหากเรียนสายอาชีพจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน


H.E. Mr. Enno Drofenik เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ออสเตรียได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนของออสเตรียนั้นได้จัดระบบการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยได้รับค่าตอบแทนด้วย จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาของออสเตรียเลือกเรียนสายอาชีพกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก

การเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้หารือในรายละเอียดความร่วมมือและรูปแบบการดำเนินการในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาอาชีวศึกษาของไทยร่วมกัน โดยคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งในยุโรปและอเมริกา ส่วนมากจะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาอาชีวศึกษา อาทิ การกำหนดมาตรฐานและการกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

การเสวนาในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะอาชีวศึกษาเป็นทางออกที่สามารถตอบโจทย์ความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีโอกาสศึกษารูปแบบของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน ได้รู้บทบาทของภาคเอกชนว่าควรเป็นรูปแบบใด หารือแนวทางการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีวศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะนำไปสู่การต่อยอดเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกันในอนาคต


พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นยินดีให้ความร่วมมือด้วยการจัดหางานให้กับผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะต่อยอดจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงแรงงานจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดทำมาตรฐานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

การเสวนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ จะได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งได้ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของออสเตรียซึ่งถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีวศึกษาอย่างมากด้วยยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : กราฟิก
2/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  210 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
  049 อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย
  034 สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ