.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 225/2559
ปาฐกถา "
Public-Private Partnership in Health Industry and Education"


โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Public-Private Partnership in Health Industry and Education เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัดจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครู ซึ่งหน้าที่บางอย่างยังคาบเกี่ยวกัน เช่น ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ทำหน้าที่ของครู เพราะไม่ได้เข้าสอนในชั้นเรียนเหมือนครูประจำรายวิชา เป็นต้น แต่ละคนต่างรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

นส่วนของการส่งเสริมหลักสูตรที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นนั้น ขณะนี้ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการรับรองปริญญาว่า เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรแล้ว ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยเพียงแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบเท่านั้น แต่ไม่ต้องรอการพิจารณารับรองหลักสูตรจาก สกอ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และสิ่งที่ดีงามในประเทศ เพราะจะทำให้การบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษามีอิสระมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษา โดยนวัตกรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่และไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดทำตำราเรียนที่มีคุณภาพ เนื่องจากการอ่านหนังสือจากตำราให้คุณค่าต่างจากการอ่านหนังจากอุปกรณ์ดิจิทัล อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบการพัฒนาการศึกษา 3 ประการ คือ การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ การมีการแข่งขันอย่างเสรี และมีระบบการเงินการคลังที่มั่นคง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน STEM Education อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดำเนินการเรื่อง STEM เราควรมีสติก่อน เพราะเราต้องรู้ว่า STEM คืออะไร เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
3/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
  206 หารือกับ ส.ค.อ.ท.
  202 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
  197 ให้นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ที่นราธิวาส
  195 คลองผดุงฯ สร้างสุขสัญจร
  186 ประชุม คกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
  180 ภารกิจที่ยะลา
  172 ประชุมกระทรวงฯ 4/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ