.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 313/2559
ศธ.เตรียมบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้บริหารองค์กรหลัก, ผู้แทนจากกรมศิลปากร, ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กล่าวว่า อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แต่เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) แต่เนื่องจากตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อ เมื่อสร้างเสร็จทรงโปรดเกล้าให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ บริพาร รวมทั้งเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ โดยปัจจุบันยังเก็บรักษาตราราชวัลลภไว้ที่อาคารราชวัลลภแห่งนี้ และถึงเวลาที่ต้องทำการบูรณะให้มีความแข็งแรงมั่นคง เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะครั้งนี้ เนื่องจากที่ตรงนี้เคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ร่วมกับกรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า 108 ปี โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ ผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นการเฉลิมฉลอง 108 ปี แห่งการสถาปนาวังจันทรเกษมในปี 2560 ด้วย

โดยขณะนี้ได้ทำการสำรวจและวางแผนการบูรณะเบื้องต้นไว้แล้ว คาดว่าจะบูรณะวังจันทรเกษมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยมีบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ยินดีพร้อมใจช่วยบริจาคเงินสนับสนุนการบูรณะอาคารราชวัลลภแห่งนี้ อีกทั้งมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ


ทั้งนี้ คาดว่าในระหว่างการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ จะย้ายที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ โดยห้องทำงานของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ จะย้ายชั่วคราวไปที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และห้องทำงานของ น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ จะย้ายไปที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้องทำงานของ รมว.ศึกษาธิการ จะอยู่ตรงกลางชั้น 2 อาคารราชวัลลภ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
25/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  311 อบทุนการศึกษาชายแดนใต้ ที่สงขลา
  310 Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่างที่นครปฐม
  300 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่กับ สมศ.
  299 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ี่จันทบุรี
  296 ขยายผลโครงการสานฝันฯ ที่กระบี่
  292 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาสและยะลา
  290 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลพบุรี
  288 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"บัวบาทยาตรา"ภาคกลางและตะวันออก ที่เพชรบุรี
  286 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จชต. ที่สงขลา
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ