.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 303/2559
ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ครั้งที่ 6/2559


บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 2001 ชั้น 20 อาคาร SCG 100 ปี โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมหารือ

รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานทั้ง 3 กลุ่ม คือ คณะทำงาน Re-branding, คณะทำงาน Excellent Model School และคณะทำงาน Database of Demand and Supply โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

1) โครงการ Re-branding

เตรียมนำ Logo อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ไปสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 3,000 ชุด ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ได้ Logo ที่จะใช้สื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ คณะทำงานได้นำเสนอแผนกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, พ่อแม่ผู้ปกครอง, ครู-อาจารย์ ครูประจำชั้น ครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา, นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ, ครู-อาจารย์ สถาบันอาชีวะ, ผู้บริหารสถานประกอบการ, สื่อมวลชน, บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, ประชาชนทั่วไป

โดยมีแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1) Short Term (Quick Win) ระยะ 6 เดือน  เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนอาชีวะ และผู้ปกครองสนับสนุนการเรียนวิชาชีพของบุตรหลาน

2) Medium Term (National Pride) ระยะ 2 ปี  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากรสายวิชาชีพว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นต่อไปก้าวสู่อุตสาหกรรมอนาคต (First S-Curve)

3) Long Term (Lead Generation) ระยะ 5 ปี  เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะทำให้ผู้ปกครองเห็นภาพการทำงานในสายวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนข้อมูลความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ด้วย

2) โครงการ Excellent Model School

ได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนา Excellent Model School ในมิติเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 8 ประเด็น คือ

1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง และการจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว

2) สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม โดยจัดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือฝึกทักษะพื้นฐานให้เพียงพอ และร่วมมือกับสถานประกอบการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสามารถรองรับสาขาอาชีพที่ผู้เรียนฝึกอาชีพได้ครบถ้วน

3) หลักสูตร มีแผนการเรียนที่มีความยืดหยุ่น วัดผลการเรียนตามภาพจริงร่วมกับสถานประกอบการ ฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 50% และสนับสนุนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของแต่ละอุตสาหกรรม

4) สาขาวิชา สถานศึกษามีสาขาวิชาที่โดดเด่นเฉพาะด้าน และจัดการเรียนการสอนสอดรับกับความต้องการแต่ละอุตสาหกรรม

5) บุคลากร มีความรู้และทักษะสาขาวิชาตามลักษณะธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการ มีประสบการณ์ในอาชีพ และมีทักษะภาษาอังกฤษ

6) การรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ ผู้จบการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงาน หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

7) คุณธรรมและจริยธรรม สถานศึกษาฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา ส่วนสถานประกอบการควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการสร้างนิสัยอุตสาหกรรม

8) ธรรมาภิบาล มีการบริหารถูกต้องตามหลักพันธกิจและหน้าที่ ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากร มีระบบบริหารด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3) การสื่อสารประชาสัมพันธ์

คณะทำงานได้เตรียมจัดการเสวนา (Group Interview) ในหัวข้อ “อาชีวะ ทางเลือกเพื่ออนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย” ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีทั้งตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนคณะทำงานกลุ่มย่อย ร่วมพูดคุยในประเด็นการจัดการอาชีวศึกษา อาทิ อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของผู้เรียนและประเทศได้อย่างไรบ้าง, ความสำคัญของอาชีวศึกษาต่อประเทศในมุมมองของภาคเอกชน, อนาคตของอาชีวศึกษาไทยที่คาดหวัง, กลยุทธ์การทำงาน Re-branding เป็นต้น

4) ความร่วมมือไทย-ออสเตรีย

ภายหลังการจัดงานเสวนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (รายละเอียดเพิ่มเติม ... click) ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยกับ สอศ. และ SCG เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษา

ซึ่งได้ข้อสรุปในหลายประเด็น อาทิ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่เนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือและเทคโนโลยี การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณสมบัติ ตลอดจนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed Railway) และหลักสูตรการท่องเที่ยว (Tourism), ขยายความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และสาขาวิชาที่จะพัฒนา โดยอาจขยายการพัฒนาไปยังวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ที่มีบริษัทออสเตรียลงทุนอยู่ เช่น โครงการนำร่องพัฒนารูปแบบ DVT ในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่เชียงใหม่ และขยายในสาขาที่มีความจำเป็น เช่น สาขาเมคคาทรอนิคส์ (Mechatronics), การศึกษารูปแบบการฝึกงานในออสเตรีย เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
19/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  267 MoU พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วท.มาบตาพุด
  253 หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร
  238 หารือกับหอการค้าออสเตรเลีย
  236 ให้นโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
  226 สานพลังประชารัฐจัดเสวนาการจัดการอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย
  210 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ