.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 300/2559
หารือแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่กับ สมศ.


นายคมศร วงษ์รักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร สมศ. เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลัก เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแบบใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า สมศ.ได้มาเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีสาระสำคัญ คือ จะต้องไม่เน้นเอกสาร สอดคล้องตามบริบทและพัฒนาการของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกัน เห็นตรงกันว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแบบใหม่ จะเหมือนการตรวจเลือดสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการจับผิด แต่ผู้ประเมินจะเข้าไปช่วยสถานศึกษาผู้รับการประเมินอีกทางหนึ่งด้วย แต่การหารือครั้งนี้ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดและวิธีการประเมิน เพียงแต่เห็นชอบร่วมกันในหลักการ คือ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินจะต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันก่อน

ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกในปีแรกนี้ สมศ.ต้องกลับไปก่อน เพราะกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมไปให้ สมศ.ทำการประเมินใน 2 ประเภท คือ สถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน และสถานศึกษาที่ต้องการตรวจเลือด ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. มีความพร้อมรับการประเมินในปีนี้แล้ว ส่วนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังแต่งตัวไม่เสร็จ เพราะหัวข้อตัวชี้วัดแต่ละ Level จะต้องมีความแตกต่างกันตามแต่ละขนาดของโรงเรียน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้ก็จะยังไม่มีการประเมินภายนอกเช่นกัน เพราะต้องรอให้แต่งตัวเรียบร้อยก่อน เนื่องจากยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ยืดหยุ่น

ทั้งนี้ สมศ.จะนำผลการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมศ. ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียด แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
15/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  299 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ี่จันทบุรี
  296 ขยายผลโครงการสานฝันฯ ที่กระบี่
  292 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาสและยะลา
  290 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลพบุรี
  288 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"บัวบาทยาตรา"ภาคกลางและตะวันออก ที่เพชรบุรี
  286 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จชต. ที่สงขลา
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ