.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 299/2559
เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก


จังหวัดจันทบุรี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก และเป็นประธานเปิดงานครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559

ในช่วงเช้า : พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 1,350 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสำหรับอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมีการปฏิรูปทั้งหลักสูตร กระบวนการ จัดการเรียนรู้ กระบวนการบริหาร กระบวนการวัดและประเมินผล ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเงื่อนไขความสำเร็จดังกล่าว คือ การที่มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตามยุคสมัย

ดังนั้น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายในการจัดการศึกษา และทันต่อนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นเวลา 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม และโครงการตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างครบวงจร ด้วยระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT), แอพพลิเคชัน Echo English, การอ่านออกเขียนได้, นิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, โครงการโรงเรียนประชารัฐ, การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกตำบลและจะขยายไปถึงหมู่บ้านและโรงเรียน, ระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online) ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 9 จังหวัดเข้าร่วมสัมมนา คือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ในส่วนของ TEPE Online ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ย่อมาจาก "Teachers and Educational Personnel Enhancement by Holding Mission and Functional Areas as Majors" เป็นระบบที่ สพฐ.ได้พัฒนาโดยมุ่งหวังให้เป็นกระบวนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสนใจได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความพร้อม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพ, หลักสูตรเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการมีและเลื่อนวิทยฐานะ, หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมและสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จำนวน 9 ศูนย์ คือ สพม.เขต 1 (กรุงเทพฯ), สพม.เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน), สพป.พิษณุโลก เขต 1, สพป.ขอนแก่น เขต 1, สพป.หนองคาย เขต 1, สพป.อุบลราชธานี เขต 1, สพป.จันทบุรี เขต 1, สพป.ชุมพร เขต 1, สพป.สตูล  นอกจากนี้ยังมีศูนย์ระดับจังหวัดอีก 84 ศูนย์ ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในช่วงบ่าย : พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมป์) อำเภอเมืองจันทบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนปลายทางแก่ครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมถึงเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อนำเสนอห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานจำนวน 200 คน โดยภายในงานได้มีพิธีไหว้ครู และจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เลิศในสังกัดด้านการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อการต่อยอดขยายผลที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงและบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก็จะเร่งรัดเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น และขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดกลางที่ขาดโอกาส รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล เพื่อดูแลการจัดการศึกษาทางไกลในภาพรวม ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่าย ctbr1-2 : คณะทำงาน รมช.ศธ.
14/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  296 ขยายผลโครงการสานฝันฯ ที่กระบี่
  292 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาสและยะลา
  290 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลพบุรี
  288 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"บัวบาทยาตรา"ภาคกลางและตะวันออก ที่เพชรบุรี
  286 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จชต. ที่สงขลา
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
  260 หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ