.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 296/2559
ขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ที่กระบี่


จังหวัดกระบี่ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเป็นโรงเรียนขยายผลการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการ "สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" ที่จัดหลักสูตรแบบบูรณาการด้านวิชาการและกีฬา สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านกีฬาได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ภายหลังจากนักเรียนในโครงการจบ ม.6 จะมีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมามีผลสำเร็จที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยพบว่านักเรียนในโครงการมีความรักความสามัคคี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความประพฤติ และทักษะด้านกีฬาที่ดีขึ้น มีความสุข ซึ่งสร้างความสุขให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีดำริให้ขยายผลโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีแผนงานขยายผลดังกล่าว โดยมีแนวทางตัวอย่างจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา ซึ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เป็นโรงเรียนขยายผลการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการด้านวิชาการและกีฬา ในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้

จากการตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์กีฬา อาคารหอพัก ห้องศึกษาค้นคว้านอกเวลา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เชื่อมั่นว่าโรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลด้านสุขอนามัยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงพัฒนาห้องศึกษาค้นคว้านอกเวลาให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ทบทวน ค้นคว้า และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬาควบคู่กั

ทั้งนี้ ได้ขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมมือกันทำงาน ประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ที่จะเข้ามารวมพลังสร้างสรรค์โครงการให้ประสบผลสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ภาพถ่ายและข้อมูล : คณะทำงาน รมช.ศธ.
13/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  292 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาสและยะลา
  290 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลพบุรี
  288 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"บัวบาทยาตรา"ภาคกลางและตะวันออก ที่เพชรบุรี
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
  260 หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ
  259 หารือกับ สสวท.
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ