.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 292/2559
ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาส-ยะลา-สตูล


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย

โดยจากการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา โรงเรียนในโครงการมีความพร้อมขึ้นโดยลำดับ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็จะให้การดูแลสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้การดูแลต่อเนื่อง โดยในระหว่างเรียนชั้น ม.4-6 ก็จะส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การสร้างเสริมประสบการณ์ การแข่งขันกีฬา การพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ฝึกซ้อม และบุคลากรฝึกสอน ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น หลังจากนักเรียนในโครงการจบ ม.6 จะมีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในปัจจุบันทางโครงการได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง ที่จะนำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในกลุ่มโรงเรียน รวมถึงจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในโครงการที่จะช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น พยายาม และประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนในโครงการและให้โอวาทว่า เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและฝึกซ้อม รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความประพฤติ และทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีแผนงานขยายผลดังกล่าว โดยมีแนวทางตัวอย่างจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา ขอให้บุคลากรทุกคนได้ภาคภูมิใจร่วมกัน และตั้งใจร่วมมือกันสานฝันสู่ความเป็นจริงต่อไป


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี : สรุป/รายงาน
ข้อมูลและภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศธ.
12/7/2559
Update 14/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  290 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลพบุรี
  288 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"บัวบาทยาตรา"ภาคกลางและตะวันออก ที่เพชรบุรี
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
  260 หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ
  259 หารือกับ สสวท.
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ