.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 279/2559
แนวทางการจัดสอบครูวิทย์-คณิต ชั้น ม.3


5 กรกฎาคม 2559 - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากจะมีแนวทางสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 2 ประเด็นหลัก คือ การออกข้อสอบ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ และการปรับปรุงตำราเรียน ให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้แล้ว (ข่าวที่เกี่ยวข้อง : หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ)

ขณะนี้ ได้กำหนดแนวทางการจัดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ โดยหลักการ คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบครูผู้สอนทั้ง 2 วิชา คาดว่าจะเริ่มต้นในมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตาม จะมีการแจ้งให้ครูได้รับทราบเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้ การให้ครูผู้สอนรายวิชาดังกล่าวได้รับการทดสอบครั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมิน ดูช่องว่าง และจุดด้อยที่ครูแต่ละคนควรได้รับการพัฒนา อันจะส่งผลถึงการใช้งบประมาณการอบรมพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาตนเองต่อไปด้วย

ต่อคำถามถึงเหตุผลที่เริ่มการสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นวิชาหลักที่มีความสำคัญที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งครูทั้ง 2 วิชานี้ต้องไปสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เช่นกันด้วย ส่วนที่เริ่มจากชั้น ม.3 ก่อน เพราะเป็นช่วงชั้นที่นักเรียนจะต้องทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และใช้ในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
5/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
  260 หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ
  259 หารือกับ สสวท.
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
  247 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
  228 ศธ.ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ