.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บริหารกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวน 11 ราย เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
โดยมีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ, นางพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, นายชูศักดิ์ ดิษเทศ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), นายสมชาติ โอวาทวรรณสกุล สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย, น.ส.เสาวลักษณ์ อุทยานวุฒิกุล สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และนางเบญจา ชลธาร์นนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้สมัครทั่วไป จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายธีระ จันทรรัตน์, นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม, นางดารณี ธนะภูมิ และนายชำเรือง เรืองขำ

 


เห็นชอบให้ สพฐ.เพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 1.8 แสนบาท

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี และรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้จัดส่งงบการเงินของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้กับ สตง.เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับแจ้งว่ามีการกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวน 1.8 แสนบาท แต่ สพฐ.ไม่ได้กำหนดรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้

ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน โดยใช้เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน 1.8 แสนบาท เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีของ สตง.ต่อไป


รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2552-2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติเงินกองทุนฯ จำนวน 814.16 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนดำเนินโครงการ 181 โครงการตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ประกอบด้วย


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา จำนวน 173.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับคนพิการ จำนวน 96.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 284.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ จำนวน 115.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 163.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 7.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 1

นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้ดำเนินการนำร่องโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิการในหลายส่วน อาทิ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการสื่อสารแก่ผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และที่มีความบกพร่องทางการเห็น และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม (Inclusive Schools) ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/1/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  042 หารือ TEPE Online
  041 I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better
  021 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  016 เยี่ยมชม EP ที่โยธินบูรณะ
  014 ยุวโฆษกเข้าเยี่ยมคารวะ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ