.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 43/2559
ครม.อนุมัติกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา


ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้อนุมัติการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยมีสาระสำคัญ คือ  สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี เป็นคณะกรรมการของโครงการ และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เริ่มมอบให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีผู้รับทุนพระราชทานรวม 4 รุ่น จำนวน 305 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 155 แห่ง แต่เนื่องจากทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่อง จึงเป็นพระราชภาระในระยะยาว

สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษา และ สกอ. โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินทุนค่าครองชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559-2572 ตามโครงการกองทุนการศึกษาแทนเงินส่วนพระองค์ที่ได้พระราชทานมา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  031 มติ ครม.19 มกราคม 2559
  018 ครม.อนุมัติโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
  003 ครม.อนุมัติส่งเงินสะสมเข้าองทุนสงเคราะห์ รร.ในระบบ
  478 ครม.เห็นชอบแนวทางแนะแนวอาชีพแก่ นร.มัธยมฯ
  465 ครม.รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อรัฐบาล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ