โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559
ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้

ศึกษาธิการ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมสถานศึกษา 4,600 แห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 77,000 คน และนักเรียนนักศึกษากว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทำให้ผลการเรียนและผลการสอบ O-NET ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้น, การพัฒนาและลดภาระของครู เพื่อให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา เพื่อให้เด็กได้เรียนสายวิชาการควบคู่กับกีฬาที่มีความถนัด ปี 2558 ได้รับนักเรียน ม.4 เข้าร่วมโครงการในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ที่จังหวัดยะลา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนจะขยายการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเตรียมการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมโอกาสสู่การประกอบอาชีพด้วย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาและนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่

นอกจากนี้ในปี 2558 ได้มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นจำนวนเงินกว่า 192 ล้านบาท ซึ่งจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีผู้เรียนให้ความสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้นถึงร้อยละ 60

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาสาสมัครในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบูรณาการแผนงานและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งปลอดภัย ส่งผลให้มีจำนวนครูที่ถูกทำร้ายและเสียชีวิตน้อยลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการประสานงานของทุกฝ่าย และต้องรักษาแนวทางการดำเนินงานเช่นนี้ต่อไป

ส่วนแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2559 มีจุดเน้นที่สำคัญ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3) การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 6) การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งจะดำเนินการประสานและบูรณาการงานตามกลุ่มภารกิจงานที่ 4 การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในหลายส่วน อาทิ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน-การมองเห็น-ทางสติปัญญา-ทางร่างกาย-ออทิสติก ซึ่งขณะนี้พบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 1,036 คน โดยคาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2560, โครงการจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำหนดจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายน 2559 และจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

ในส่วนการตรวจสอบกรณีโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเงินอุดหนุนการศึกษาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อปีการศึกษา 2556 นั้น ได้มีการเรียกเงินคืนจำนวน 43 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงานของปีการศึกษา 2557 ว่ามีความผิดปกติเช่นเดียวกันหรือไม่และจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
032 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนใต้  
030 มอบนโยบายสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
027 คุรุสดุดี ปี 2558  
026 วันครูครั้งที่ 60  
023 หารือกับอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สนช.  
022 จักรยานพระราชทาน  
020 แถลงข่าวการจัดงานวันครู  
008 ประชุมชี้แจงเชิงลึก รร.คุณธรรม  
006 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2559  
005 หารือ คกก.ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่ม 11  
481 ประชุมองค์กรหลัก 30 ธ.ค.2558  
477 ผู้บริหาร ศธ.ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559  
47หารือกับ รมว.ทก .ร่วมมือสนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ