โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 23/2559
รมช.ศธ.หารือกับอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สนช.

กระทรวงศึกษาธิการ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในประเด็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ ภาคประชาชน โดยขอให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ควรจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเร็วและสม่ำเสมอ

- ควรแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาคนพิการยังได้รับอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ และ 2) ปัญหาการยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาตามบัญชีแนบท้าย ก. เนื่องจากอุปกรณ์ในบัญชีดังกล่าวมีราคาสูง การยืมอุปกรณ์จึงต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทำให้คนพิการไม่สามารถยืมไปใช้ได้

- ควรจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา สำหรับนักเรียนคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เช่น ePUB3 html5 และ WCAG 2.0

- ควรปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่โรงเรียนเอกชนการกุศล ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนการกุศลมีค่าใช้จ่ายรายบุคคลสูงกว่าที่ได้รับการอุดหนุน ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล จำนวน 30,800 บาท ควรปรับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 40,000 บาท และปรับอัตราส่วนครูสอนผู้เรียนพิการ จาก 1 ต่อ 25 เป็น 1 ต่อ 8 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ


ถ่ายภาพ : กลุ่มการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในแนวทางเดียวกันที่จะตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป


กลุ่มการเมืองและกลุ่มประชาสัมพันธ์
สรุป/รายงาน
14/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
022 จักรยานพระราชทาน  
020 แถลงข่าวการจัดงานวันครู  
008 ประชุมชี้แจงเชิงลึก รร.คุณธรรม  
006 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2559  
005 หารือ คกก.ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่ม 11  
481 ประชุมองค์กรหลัก 30 ธ.ค.2558  
477 ผู้บริหาร ศธ.ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559  
47หารือกับ รมว.ทก .ร่วมมือสนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา  
47หารือกับคณะกรรมการ สสวท.  
469 ศธ.แถลงผลงานรอบ 1 ปี  
468 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2559  
467 ปีใหม่ ศธ.  
466 รัฐบาลแถลงผลงานรอบ 1 ปี  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ