โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2559
แนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้สอดคล้องและเป็นไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบ 10 ปี ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

1) คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 17 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน, มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่กำหนดกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในการดำเนินการ

2) คณะกรรมการกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 คน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ปรึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน และรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรองประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่กำหนดกรอบเนื้อหาสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตลอดจนทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

3) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ จำนวน 15 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรองประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตร กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนรู้และเอกสารประกอบ ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

ส่วนการประชุมครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฉบับใหม่ โดยขอให้ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาที่พบในการใช้หลักสูตรปัจจุบัน อาทิ เด็กเรียนมากเกินไป, ขีดความในการแข่งขันกับนานาประเทศ, ทักษะภาษาอังกฤษ และการผลิตคนให้ตรงตามความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาปรับปรุงหรือแก้โจทย์ปัญหาในการพัฒนาเด็กของเราออกสู่สังคมยุคใหม่ที่บริบทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและหลากหลาย

โดยได้มอบแนวทางการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ

1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆ กันในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ตลอดจนเทคนิค วิธีการ สื่อ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงชัย, การพัฒนาครูที่จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ เพราะครูเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน, การประเมินภายในที่จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ พร้อมทั้งหารือร่วมกับ สทศ.ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดให้นำหลักสูตรใหม่ไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นจะนำผลการดำเนินงานมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2) เนื้อหาหลักสูตร ที่จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

     - สิ่งที่ต้องรู้ เป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องเรียนและมีระบบการทดสอบที่ชัดเจน พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กด้วย เช่น วิชาประวัติศาสตร์ไทย เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กไทยต้องเรียนรู้, วิชาภาษาอังกฤษที่ในปัจจุบันผู้เรียนมีแรงจูงใจน้อย และผู้ที่สนใจเรียนส่วนใหญ่ก็เพราะมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น การท่องเที่ยว จึงได้มอบให้ สพฐ.หาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก โดยอาจเพิ่มเป็นกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น นอกจากนี้ให้มีการพิจารณาจำนวนรายวิชาตามความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อาจจะไม่ต้องเรียนถึง 8 กลุ่มสาระ แต่ยังคงใช้กรอบโครงสร้างเวลาเรียนเดิม ซึ่งในอนาคตเมื่อตัดไขมันหรือส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป ก็มีความเป็นไปได้ที่ในบางช่วงชั้นอาจเหลือเวลาเรียนครึ่งวัน และเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในช่วงบ่าย

     - สิ่งที่ควรรู้ ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีความพยายามจะนำความรู้ต่างๆ ให้กับเด็กอย่างมากมาย จึงมอบให้ สพฐ.พิจารณาแยกแยะเนื้อหาส่วนนี้ออกมา เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากนี้ขอให้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในฐานะที่จะต้องรับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย เพราะการปรับปรุงหลักสูตรมีการตัดเนื้อหาความรู้ในส่วนที่เกินความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนออกไป ดังนั้นควรหารือและรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียนที่จะจบออกมาตามหลักสูตรใหม่ด้วย ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็ควรเตรียมแนวทางเพื่อปูพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติม เพื่อที่จะเลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นปีต่อๆ ไปได้อย่างราบรื่น นอกจากจะเป็นการลดภาระการเรียนของเด็กชั้น ม.6 ที่เกินความจำเป็นออกไปแล้ว ยังช่วยให้เด็กได้มีเวลาเรียนรู้เฉพาะเนื้อหาที่จะใช้เรียนต่อในคณะต่างๆ ตามความถนัดและต้องการอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อ สพฐ.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติรวมทั้ง 3 คณะอีกครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพราะการนำหลักสูตรไปใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการฝึกคน สร้างการรับรู้และยอมรับของผู้ปกครอง รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบการทดสอบ ทั้ง NT, O-Net ตลอดจนการประเมินผลระดับนานาชาติ เช่น PISA ด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

016 เยี่ยมชม EP ที่โยธินบูรณะ
014 ยุวโฆษกเข้าเยี่ยมคารวะ
002 ภาพรวมโครงการนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
475 ตรวจเยี่ยม รร.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่น่าน
47เปิดงานวันกำพล วัชรพล
470 MOU ทำวิจัย OECD คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
463 Thailand-Japan Student Science Fair 2015
450 พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน
444 โรงเรียน สพฐ.งดการเรียนการสอน Bike for Dad
433 แนวทางการตกซ้ำชั้น
428 ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ที่อุบลราชธานี
416 ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับ Smart Trainer
400 สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ ที่นราธิวาส
397 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.สกลนคร

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ