โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 16/2559
เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตร EP ที่ รร.โยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และนิทรรศการวิชาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 โดยมีนายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนโยธินบูรณะนับเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program (EP) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของ EP เพื่อเผยแพร่โครงการไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class Standard School) และสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่สากล ดำรงตนแบบไทย” (Education to International Standards While Maintaining and Preserving Thai Culture)

ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาที่สอนประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, เน้นวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และสัทศาสตร์ (English Phonetics) โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนวิชา 3D Animation และภาษาจีนเพิ่มเติม ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น โดยมีระบบตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการเป็นประจำทุกปีในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TU-GET, Oxford Online Placement Test, Cambridge online Placement Test เป็นต้น

จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานวิชาการของนักเรียน พบว่านักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก มีความรู้ด้านวิชาการทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง อีกทั้งยังมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษตามคณะที่ต้องการได้ 100% ทุกปี สอบชิงทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชนะการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ และชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

"โรงเรียนโยธินบูรณะเดิมชื่อ “โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ” สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2479 บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยเป็นการรวมโรงเรียน 2 แห่งคือโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงกับโรงเรียนวัดจันทรสโมสร และย้ายนักเรียนมาเรียนที่เดียวกัน ในปีแรกเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่นักเรียนชายล้วนจำนวน 516 คน ใน 18 ห้องเรียน และมีครู 22 คน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนโยธินบูรณะ” จนถึงปัจจุบัน"


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

014 ยุวโฆษกเข้าเยี่ยมคารวะ
002 ภาพรวมโครงการนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
475 ตรวจเยี่ยม รร.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่น่าน
47เปิดงานวันกำพล วัชรพล
470 MOU ทำวิจัย OECD คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
463 Thailand-Japan Student Science Fair 2015
450 พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน
444 โรงเรียน สพฐ.งดการเรียนการสอน Bike for Dad
433 แนวทางการตกซ้ำชั้น
428 ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ที่อุบลราชธานี
416 ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับ Smart Trainer
400 สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ ที่นราธิวาส
397 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.สกลนคร
396 ตรวจเยี่ยม EP/MEP ที่ รร.สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ