โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 14/2559
เยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมคารวะ

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 จำนวน 95 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการ "คณะเยาวชนยุวโฆษก" เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารแก่เยาวชนผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศ การฝึกอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นต้น

การเข้าเยี่ยมคารวะของคณะเยาวชนยุวโฆษก รุ่นที่ 9 นี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา ซึ่งได้เล่าให้ยุวโฆษกได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพราะ "ยุวโฆษก" เปรียบเสมือนเป็น "ทีมโฆษกของรัฐบาล" ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ดังนั้นยุวโฆษกจึงต้องทราบนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง แม้เป็นภารกิจที่ยาก แต่ก็เชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่สามารถทำได้

ในขณะเดียวกัน มีประเด็นที่หลากหลายซึ่งยุวโฆษกได้ตั้งคำถาม และหลายคำตอบก็ตรงกับสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในเวลานี้ และหลายคำถามก็คล้ายกับสภานักเรียนที่มาเข้าพบเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน ปัญหาครูมีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาสอนหรือดูแลนักเรียน การเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อย เป็นต้น

สำหรับประเด็นที่ยุวโฆษกได้ให้ความสนใจอย่างมาก คือ ปัญหาเรื่องครูแนะแนว ซึ่งการถามของเด็กได้จุดประกายให้กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการแก้ปัญหา เนื่องจากการแนะแนวเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยที่เด็กเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และในปัจจุบันยังขาดครูแนะแนวในทุกระดับชั้น อีกทั้งครูแนะแนวยังไม่มีความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพเท่าที่ควร ทำให้เด็กไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวอาชีพสำหรับภาคเอกชน จึงต้องเร่งดำเนินการให้ครูแนะแนวในทุกระดับการศึกษาให้มีข้อมูลในส่วนนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปหารือและประสานให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะแนวมากขึ้นด้วย

ในส่วนของข้อคิดเห็นของยุวโฆษกเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านการศึกษานั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การกระจายอำนาจการศึกษาต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความแข็งแกร่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กล่าวคือ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง ก็จะทำให้การศึกษาดีไปด้วย แต่ในความเป็นจริงยังมีปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจการศึกษาอยู่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะหากกระจายอำนาจออกไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็งพอ ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะดำเนินการ ซึ่งยุวโฆษกก็เห็นพ้องกับการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนนี้

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ตอบคำถามในประเด็น "ครูสร้างความกดดันให้กับเด็ก" เพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าตอบคำถาม และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมไทยที่เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ ดังนั้น ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามสมควร และอยู่ในความพอดี

อีกประเด็นที่สำคัญคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการสอบ Exit Exam ในระดับปริญญาตรี กล่าวคือ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา แต่การทดสอบนี้จะไม่ใช้กับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการทดสอบจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งแต่ละสาขาจะใช้เกณฑ์คะแนนในการสอบผ่านไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับของภาษาอังกฤษที่ควรจะเป็นของแต่ละสาขา แต่ต้องมีมาตรฐานในการทดสอบเดียวกัน ซึ่งกำลังพัฒนาให้มีบทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งปรับวิธีการสอนในห้องเรียน โดยไม่เน้นสอนไวยากรณ์ แต่เน้นให้เด็กนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้ รวมทั้งต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ ต้องไม่อายหรือกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

002 ภาพรวมโครงการนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
475 ตรวจเยี่ยม รร.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่น่าน
47เปิดงานวันกำพล วัชรพล
470 MOU ทำวิจัย OECD คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
463 Thailand-Japan Student Science Fair 2015
450 พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน
444 โรงเรียน สพฐ.งดการเรียนการสอน Bike for Dad
433 แนวทางการตกซ้ำชั้น
428 ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ที่อุบลราชธานี
416 ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับ Smart Trainer
400 สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ ที่นราธิวาส
397 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.สกลนคร
396 ตรวจเยี่ยม EP/MEP ที่ รร.สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
389 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ