โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 10/2559
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันเด็กแห่งชาติ 2559" จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้โอวาทเยาวชน ภายใต้คำขวัญ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

 8.30 น. ที่สนามเสือป่า :

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันนี้

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เฉพาะในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงานที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยนำคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นหลักและแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน ด้วยการจัดให้มีลานเครื่องเล่นกิจกรรม ความบันเทิง การแสดงเกม และการมอบหนังสือ ของขวัญของที่ระลึกมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีวินัย เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการสร้างชาติไทยให้มั่นคงสืบไป

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักพระราชวัง ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้สนามเสือป่าเป็นสถานที่สำหรับการจัดงาน รวมถึงส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มกำลัง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับวันเด็ก เราต้องสร้างเด็กวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า รวมทั้งเป็นเด็กที่ดี มีคุณธรรม และมีอนาคต นอกจากนี้ เด็กทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง ขยันหมั่นเพียร และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเพื่อเผชิญกับอนาคต ซึ่งทุกคนต้องเข้มแข็งเพื่อทำให้ประเทศเข้มแข็งด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกประเทศได้ เพราะทุกคนมีหน้าที่ต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก จึงต้องสนใจโลกภายนอกด้วย อย่าสนใจเฉพาะตัวเราเอง

ทุกวันนี้ประเทศชาติมีปัญหาพอสมควร ขอให้ทุกคนหยุดความขัดแย้งเพื่อลูกหลานและช่วยกันสร้างสังคมที่ดี และในปัจจุบันเด็กมีความฝันอยากจะประกอบอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทหาร และตำรวจ เป็นต้น ในอนาคตต้องทำให้เด็กเห็นความสำคัญของอาชีพที่กำลังขาดแคลน อาทิ นักวิจัย นายช่างเทคนิค และนักออกแบบ สาเหตุที่เด็กมีความสนใจและต้องการประกอบอาชีพนั้นๆ เป็นเพราะเด็กได้เห็นตัวอย่างที่ดี ดังนั้น ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กด้วย

ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้น ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยจะออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อที่จะนำความรู้ไปสอนลูกหลานได้ด้วย กล่าวคือ ไม่ใช่เน้นสอนเฉพาะไวยากรณ์ แต่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง อีกทั้งประชาคมอาเซียนไม่ได้ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็สำคัญ จึงขอฝากกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการสอนภาษาต่างๆ

นอกจากนี้ ขอชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดีให้กับประเทศชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าคนไม่ดี การจะทำอย่างอื่นให้ดีนั้นย่อมไม่ได้ แต่ถ้าอย่างอื่นไม่ดี แต่มีคนดีก็จะทำให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และในอนาคตการจัดกิจกรรมวันเด็กอาจมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดแสดงเพื่อให้คนได้เรียนรู้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกคนและทุกส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเด็ก พร้อมทั้งเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าด้วยการเคารพกฎหมาย อะไรที่เท่าเทียมบนโลกนี้ไม่มีจริง สิ่งที่เท่าเทียมกันมีสิ่งเดียวคือการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยก็ใช้หลักการเดียวกันกับนานาชาติที่ว่า “ประเทศชาติต้องมาก่อน” (Country First)


 10.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ :

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากสภานักเรียน ประจำปี 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ครู คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียนจาก 43 โรงเรียน จำนวน 180 คน ร่วมรับฟังการนำเสนอ

นางสาวพีรญา ภูศรีคชไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ ในฐานะประธานสภานักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ได้นำเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา โดยสรุปดังนี้

- ปัญหาความรุนแรงทางสังคมที่พบในปัจจุบัน คือ ครอบครัวแตกแยก การหย่าร้าง การควบคุมอารมณ์ของแต่ละคน การทะเลาะวิวาทของนักเรียนในต่างโรงเรียน ความแตกต่างของฐานะและการศึกษา การคุกคามทางเพศ รวมทั้งการเลียนแบบสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ในสังคม

- ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนอยากรู้อยากลอง และเกิดความพลาดพลั้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียน เกิดการเรียนไม่ทัน และทำให้ผลการเรียนตกต่ำและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตามมา

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะ มลพิษต่างๆ การบุกรุกพื้นที่ป่าและการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

- สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษา คือ การสอบวัดผลในระดับชาติ เช่น GAT/PAT และ O-NET มีความยากและอยู่นอกเหนือหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียน, นักเรียนไปเรียนพิเศษเพราะคิดว่าการเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, โรงเรียนมุ่งส่งเสริมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากเกินไป และไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มสาระวิชาอื่นเท่าที่ควร, ครูมีภาระงานมากจึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียน, ขาดครูในบางสาขาวิชา, ครูมุ่งสอนวิชาต่างๆ โดยเน้นผลการสอบระดับชาติ เช่น O-NET มากเกินไป ซึ่งต้องการให้ปรับมุมมองว่าการสอบเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน, จัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ, การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีการสอบหลายประเภทและมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวนมาก

- นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ยังไม่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะมีเนื้อหาที่ต้องเรียนจำนวนมาก

- นโยบายการซ้ำชั้นและการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างจริงจัง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาและข้อเสนอต่างๆ ที่สภานักเรียนได้นำเสนอมานั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและตรงกับสภาพปัญหาที่กระทรวงศึกษาธิการพบ และกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ ซึ่งต้องขอบคุณวิทยากรของสภานักเรียนที่ได้ให้ความรู้และแนวทางกับนักเรียนทุกคนในวันนี้

สภานักเรียนทุกคนเป็นตัวแทนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว และกิจกรรมสภานักเรียนไม่ได้จบเพียงเท่านี้ แต่จะดำเนินการทั้งปีด้วยการสร้างเครือข่าย ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จะได้เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ สภานักเรียนต้องติดตามข้อเสนอที่ได้นำเสนอในวันนี้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร โดยมอบหมายให้ สพฐ. รับสิ่งที่เด็กเสนอมาและมานำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ และต้องแจ้งให้เด็กได้รับทราบด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ขณะนี้มีหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ แต่จะผลีผลามไม่ได้ อีกทั้งการดำเนินการเรื่องต่างๆ ต้องมีข้อมูลต้องถูกต้อง

ขอขอบคุณ สพฐ. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้สภานักเรียนมีความสามารถอย่างมากและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศได้ โดยสภานักเรียนได้ทำให้เห็นว่าความคิดเห็นของเด็กจะเป็นคำเตือนผู้ใหญ่ว่าอย่าชะล่าใจ อย่าทำอะไรตามใจตัวเอง อย่าคิดตื้นๆ และติดอยู่กับที่ เพราะเด็กได้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าแล้ว

ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
กราฟิก : บัลลังก์ โรหิตเสถียร

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบสารานุกรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอดังกล่าวด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
476 ยูเนสโกประกาศภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านอาหารปี 2558
462 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
460 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ย้าย ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
459 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2558 (1)
454 ศธ.ประกาศความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
445 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน
441 หารือปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกับ รมว.ยธ.
439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ
431 ศธ.จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ