โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 9/2559
ศธ.นำเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเข้าพบนายกฯ

ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 772 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ขอกราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2559 ที่ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 มีมติให้นำเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 772 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับมอบโล่รางวัล โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกใน 2 ประเภท ได้แก่

     1) เด็กและเยาวชนดีเด่น  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารออมสิน รวม 544 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยัน ประหยัด กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
    
2) เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน รวม 228 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ 82 คน ด้านศิลปะและดนตรี 67 คน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 28 คน ด้านกีฬาและนันทนาการ 46 คน และด้านทักษะฝีมืออาชีพ 5 คน

นับเป็นโอกาสอันสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทมีใจความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองแล้ว ยังสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว ครูอาจารย์ สังคม และประเทศชาติด้วย จึงขอให้ทุกคนรักษาความดีและช่วยนำพาเพื่อนคนอื่นให้ดีและเก่งตามเราไปด้วย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของทุกประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่าประเทศใดๆ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตน มีวัฒนธรรม/ประเพณีที่ดีงาม บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย และสิ่งสำคัญคือคนไทยเป็นคนโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ แต่มีความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก จึงขอให้ทุกคนใช้เหตุใช้ผล ชื่นชมในสิ่งที่ดีงาม และยอมรับความแตกต่างกันด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในวันนี้และในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา ที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกระบบให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ผลิตฝีมือแรงงานให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการในปัจจุบัน และให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต สร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนถึงการปฏิรูปการศึกษา ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้าร่วมปฏิรูปจึงจะประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนของประเทศไทยที่จะต้องมีสร้างการพัฒนา สร้างการเรียนรู้ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งต่อไป

นอกจากนี้ จะต้องสร้างการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตด้วย เพราะในปัจจุบันสังคมเรามีการแข่งขันในทุกด้านและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นขอให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ในประเทศไทยและทั่วโลกมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จึงขอให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง รู้จักความพอประมาณ และใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับพ่อแม่ รวมทั้งต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559 ขอให้เป็นก้าวมกราคมแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของทุกคน รวมถึงเปลี่ยนแปลงความคิด สมรรถภาพร่างกาย และเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมกับส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กไทยทุกคนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงบุคลากรการศึกษาให้ประสบแต่ความสุข ทำงานให้สำเร็จ และขอให้เด็กและเยาวชนคิดและทำในสิ่งที่เป็นไปได้

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีภายหลังมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนว่า ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ และมีความมั่นใจว่าทุกคน ณ ที่นี้คงไม่ได้รับรางวัลอย่างแน่นอน หากไม่มีครูและพ่อแม่ผู้ปกครองที่ช่วยอบรมสั่งสอน ดังนั้นขอให้กลับไปกราบขอบคุณทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูที่ช่วยสอน อบรม และบ่มเพาะจนมีวันนี้ อีกทั้งขอให้เด็กทุกคนรักษาความดีและทำแต่สิ่งดีเช่นนี้ไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่จะทำให้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณครูและผู้ปกครองที่ช่วยปลูกฝังให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนได้ทำสิ่งที่ดีและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม กว่าเด็กๆ ทุกคนจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ จะต้องผ่านการแข่งขันและเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถคิดวิเคราะห์ได้และสังเกตเป็นมากขึ้น หากพบเจอสิ่งไม่ดีขอให้ทุกคนใจแข็ง มีสติ และแยกผิดแยกถูกให้ได้ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีขีดความสามารถในแข่งขันกับนานาประเทศ อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะต้องพึ่งพาเด็กและเยาวชนของไทยในวันนี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนช่วยกันขยายผลความดีความเก่งทั้ง 772 คนที่มารับรางวัลครั้งนี้ โดยการจับคู่กับเพื่อนอีก 1 คน เพื่อสื่อสาร บอกเล่า และช่วยเหลือให้เพื่อนดีและเก่งเหมือนเราตามขีดความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละคนต่อไปถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
กราฟิก : บัลลังก์ โรหิตเสถียร


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
476 ยูเนสโกประกาศภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านอาหารปี 2558
462 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
460 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ย้าย ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
459 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2558 (1)
454 ศธ.ประกาศความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
445 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน
441 หารือปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกับ รมว.ยธ.
439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ
431 ศธ.จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
425 ความก้าวหน้า ICT เพื่อการศึกษา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ