.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 83/2559
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม มีผลการประชุมที่สำคัญสรุปดังนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ในด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายใน ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ด้านระบบบริหารความเสี่ยง ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการเงิน ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นปัญหาหรือนำจุดเด่นผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะเงินกองทุนฯ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 201 ล้านบาท สำหรับรายได้หลักของกองทุนฯ ทางสำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดสรรเงินสนับสนุนให้ปีละ 10 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2556 ลดลงจากปี 2554-2555 ที่ได้รับปีละ 25 ล้านบาท ยกเว้นปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งกองทุนฯ ได้รับ 100 ล้านบาท

อีกประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหารือ และให้ความเห็นชอบคือ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปี 2559 เช่น แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารจัดการกองทุนฯ แผนบริหารความเสี่ยง ฯลฯ รวมทั้ง อนุมัติแผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 108.75 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานบริหารสำนักงาน 8.75 ล้านบาท และแผนงานจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ 100 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการสนับสนุนโครงการนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบบางโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ คือ "โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู" ของ ผศ.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ วงเงิน 2.62 ล้านบาท แต่ก็ยังสามารถปรับลดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้พิจารณา เพราะที่ประชุมเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางกองทุนฯ ก่อนที่จะนำแต่ละโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายต่อที่ประชุมด้วยว่า วาระการประชุมและความเห็นที่หลากหลายของคณะกรรมการในที่ประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาทำงานได้ไม่นาน สามารถนำความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปเรียนรู้ หรือปรับใช้ในการพัฒนางานกองทุนฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่อไปได้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ

19/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  068 วันการศึกษาเอกชน
  058 ผลประชุม กช.1/2559
  053 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 36 ราย
  052 การศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
  046 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2559
  011 วันเด็กแห่งชาติ ที่ชายแดนใต้
  010 วันเด็กแห่งชาติ
  009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
  480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ