.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 81/2559
รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ที่ยะลา

 


จังหวัดยะลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาของเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

การลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ การแสดงนิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และ DLIT ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งมีโรงเรียนที่มีเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 18 โรงเรียน

นอกจากนี้ มีนิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 151 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 1,302 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งมีการใช้หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำวิถีการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม มาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย และนิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ

ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามนโยบาย ส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้อยโอกาสมีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป


สำนักงานรัฐมนตรี : สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย : สพฐ.
18/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  078 หารือกับ สทศ.
  069 แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET
  063 ระชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจชต. ที่สงขลา
  062 ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  057 หารือ e-Library กับเซ็นทรัลกรุ๊ป
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
  050 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ขอนแก่น
  048 หารือการทดสอบกับ สทศ.
  041 I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ