.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 78/2559
หารือกับ สทศ.


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก ประชุมหารือนโยบายการพัฒนาระบบทดสอบทางการศึกษา ร่วมกับ ดร.ชาคร ภูษณวนิช ประธานกรรมการบริหาร สทศ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รวมทั้งคณะผู้บริหาร เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม สทศ. 3 ชั้น 35 อาคารพญาไทพลาซ่า

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมหารือว่า เป็นการเดินทางมา สทศ.เป็นครั้งแรก เพื่อรับฟังการดำเนินงานด้านการทดสอบและประเมินผล ซึ่งได้ฝากให้ สทศ.พิจารณาถึงการจัดประเมินการศึกษาที่สามารถนำผลไปใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย พร้อมทั้งให้ทบทวนกระบวนการออกข้อสอบที่ผ่านมา เพื่อหาว่าเหตุใดข้อสอบจึงมีความยากมาก จะทำอย่างไรให้ข้อสอบสะท้อนความจริง พร้อมทั้งหาช่องว่างช่องโหว่เพื่อปรับปรุงให้ได้วิธีการทดสอบที่สามารถจำแนกความรู้ของเด็กให้ได้มากที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ สทศ.ได้เตรียมการที่จะดำเนินการที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอบ เพื่อรายงานผลโดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนรู้ขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาแต่ละระดับชั้น ที่จะสามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบภายหลังการสอบทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบและรู้คำตอบที่ถูกต้อง ส่วนครูก็จะได้เห็นข้อสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดที่จะนำไปปรับปรุงการสอนของตนเองได้ โดย สทศ.รับหลักการที่จะนำไปเสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนจะเปิดข้อสอบวิชาใดบ้างหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางใดนั้น ขอให้รอผลพิจารณาของคณะกรรมการบริหารก่อน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตาม สทศ.ยังเตรียมที่จะเปิดเผยมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ ตลอดจนสเป็กของข้อสอบด้วย จากเดิมที่เปิดเผยเฉพาะสาระวิชาเท่านั้น

นอกจากนั้น ได้มอบให้ สพฐ.ไปพิจารณาข้อสอบของโรงเรียน ทั้งข้อสอบกลางภาคและปลายภาคว่า ครูออกข้อสอบตรงกับตัวชี้วัดหรือไม่ พร้อมทั้งส่ง Test Blueprint ข้อสอบแต่ละระดับชั้นให้ สทศ.นำไปวิเคราะห์และบูรณาการกับการออกข้อสอบของ สทศ.ต่อไป เช่น การสอบโอเน็ต ม.3 ซึ่ง สทศ.จะร้อยเรียงความรู้ตั้งแต่ระดับ ม.1-3 เพื่อออกข้อสอบ การได้รู้ข้อสอบของโรงเรียนแต่ละระดับ จะช่วยทำให้การออกข้อสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนในการออกข้อสอบให้ตรงตัวชี้วัด ส่วน สทศ.ก็สามารถออกข้อสอบได้ตรงกับที่เด็กเรียนมากขึ้นด้วย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางวิชาการ ประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารงาน 1 ชุด และมีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เช่น โครงการ O-NET Item Bank และพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA-Like, จัดวางระบบและกลไกการทดสอบโปร่งใส เป็นห้องเรียนสีขาว สนามสอบสีขาว และศูนย์สอบสีขาว, พัฒนาระบบส่งข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลผู้สอบในกระดาษคำตอบ ระบบประกาศผลสอบ ใบรายงานผลสอบ ระบบตรวจสอบคะแนน ระบบขอหนังสือรับรองผลสอบ การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing), การวิจัยพื้นฐาน วิจัยเพื่อพัฒนา และวิจัยสถาบัน, บริการทดสอบวัดสมรรถนะครู เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
17/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  069 แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET
  063 ระชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจชต. ที่สงขลา
  062 ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  057 หารือ e-Library กับเซ็นทรัลกรุ๊ป
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
  050 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ขอนแก่น
  048 หารือการทดสอบกับ สทศ.
  041 I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better
  040 โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปี 3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ