.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 73/2559
ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2559


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี ว่าที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ตามที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติได้จัดทำร่างมาเสนอเป็นครั้งที่สอง ซึ่งกรอบทิศทางของแผนมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมนำบทเรียนจากปัญหาการศึกษาในอดีตมาปรับใช้ด้วย โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณาหารือร่วมกันนานพอสมควร เพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยเติมเต็มเกี่ยวกับเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนให้มีทิศทางสอดคล้องตรงกัน พร้อมให้การบ้านคณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนในหลายประเด็น เช่น แผนจะต้องครอบคลุมคนทุกช่วงวัยหรือตลอดช่วงชีวิต, การจัดทำแผนควรแบ่งเป็นระยะๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกำหนดความเร่งด่วนของงานที่ต้องดำเนินการ, การระบุหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้รองรับได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด เปรียบเสมือนเป็นการร่วมกันกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการมีจุดเริ่มต้นที่จะไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ซึ่งการจัดทำแผนยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ เช่น ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคมนี้ แต่ถึงอย่างไรจะเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนและยืนยันว่าจะไม่ช้าอย่างแน่นอน

ในส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าแผนการศึกษาแห่งชาติจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ดังนั้นบางเรื่องจึงต้องแขวนไว้ก่อนจนกว่าพระราชบัญญัติจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทุกประเด็นของแผนการศึกษาชาติมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ เช่น โครงสร้างกระทรวง ที่ต้องรอว่าจะมีการแยกอุดมศึกษาออกไปหรือไม่ ซึ่งทั้งตนและนายกรัฐมนตรีไม่มีธงในเรื่องนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ศึกษาวิเคราะห์ได้เลย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของแผน

2) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ได้ร่างกรอบโครงสร้างรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษา ร่างรายงานการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา พ.ศ.2558 ร่างรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องศึกษาวิเคราะห์และทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนความคืบหน้าโครงการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ.2558-2572 พร้อมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นและการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านปฏิรูประบบผลิตครูและคณะทำงานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครูด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
11/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  479 สถิติการศึกษาของไทยปี 2556-2557
  374 ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
  359 รมช.ศธ.ให้นโยบาย สกศ.
  310 ผลประชุมสภาการศึกษา 3/2558
  306 รัฐมนตรีพบปะผู้บริหารและข้าราชการ สกศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ