.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 68/2559
งานวันการศึกษาเอกชน 10 กุมภาพันธ์


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ" โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับจำนวนกว่า 1,000 คน เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็น “วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งได้มีการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บีซีซีฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าวหน้าของการศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน

โดยมีกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 5 โซน ได้แก่ โซนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิด "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ถวายราชสดุดี แทนคุณแผ่นดิน องค์พระภูมินทร์พระบิดาการศึกษาไทย”, โซนภาษาอังกฤษและอาเซียน, โซนการเรียนรู้ตลอดชีวิต, โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม, โซนคุณธรรม และการเสวนาและบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ อาทิ การศึกษาเอกชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน, นอกระบบมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติยั่งยืน เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเรื่อง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลคนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เพราะเล็งเห็นแล้วว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งในสถานศึกษาและในโลกของการทำงาน เพื่อให้สามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชน แม้ในปัจจุบันจะมีสัดส่วนการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในสัดส่วน 77:23 อย่างไรก็ตาม รัฐยังคงใช้งบประมาณสูงกว่าเอกชนเพราะต้องดูแลคนทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ชายขอบ บนเขา หรือบนดอย ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีกว่าในหลายๆ วิชา ที่เป็นเช่นนี้มิใช่ครูรัฐสอนไม่ดี แต่เป็นเพราะคะแนนของโรงเรียนรัฐเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมของโรงเรียนทุกขนาดกว่า 30,000 โรงเรียน ซึ่งในส่วนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่มีความพร้อมถึงกว่า 10,000 โรงเรียนด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาของภาคเอกชน จึงมีความสำคัญและมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาของรัฐ และได้แนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนรัฐนำแบบอย่างที่ดีของการศึกษาเอกชนไปปรับใช้ พร้อมทั้งหันมาทบทวนตัวเองต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สช.ทำหน้าที่เสมือน BOI ทางการศึกษา และเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้การจัดการศึกษาเอกชนมีความราบรื่น โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบกติกาต่างๆ ที่ควรพัฒนาให้มีความทันสมัย มีความเหมาะสมในการใช้กฎระเบียบที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำงาน โดยสมาคมการศึกษาเอกชนสามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือมาที่ สช.ได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการที่จะรวมอาชีวศึกษารัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน และตั้งใจที่จะขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาเอกชนดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ในส่วนของการดำเนินงานในช่วงเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อจากนี้ มีแผนที่จะขับเคลื่อนทั้ง 65 โครงการ จาก 6 ปัญหาหลักด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรม อาทิ

- การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงแล้ว ได้มีการนำข้อมูลและข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) ของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering Committee) หรือประชารัฐ มาใช้ประกอบการดำเนินงานด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลความคิดเห็นจากหลากหลายฝ่าย ทั้งนักวิชาการในวงการศึกษา ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและสถานประกอบการ  อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการศึกษาต้องดำเนินการแบบก้าวเร็ว ในขณะเดียวก็ต้องมีความมั่นคงเช่นกัน จะผลีผลามหรือเร่งเกินไปคงไม่ได้

- การปรับปรุงระบบการประเมินทางการศึกษาทุกระบบ จากการประเมินภายในและภายนอก ทั้งในการประเมินนักเรียน การประเมินครู และการประเมินสถานศึกษา ที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมิน แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริงและกระตุ้นให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม

- การทบทวนกระบวนการสอบโอเน็ต จากการหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. พบว่ามีช่องว่างของการดำเนินงานทั้งของฝ่าย สทศ.และกระทรวงศึกษาธิการ จึงส่งผลให้คะแนนสอบที่ออกมาไม่สะท้อนความสามารถจริงของเด็ก ไม่สะท้อนขีดความสามารถของครูที่สอน และไม่สะท้อนถึงหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนด้วย รวมทั้งค่าความยากของข้อสอบในแต่ละวิชาและการทดสอบข้อสอบก่อนการใช้จริง เพื่อปรับปรุงการสอบโอเน็ตในปีต่อไปให้สามารถประเมินทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน และหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

- การปรับปรุงตำราเรียน ที่จะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ที่จะนำร่องใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำด้วยว่า การจัดการศึกษาเอกชนในทุกส่วนล้วนมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสามัญศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ สอนศาสนา หรือโรงเรียนนอกระบบ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ และฝากให้ผู้บริหารและครูเก็บเกี่ยวความรู้จากการจัดงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาเอกชนให้มากที่สุด

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ผู้สร้างผลงานและคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเอกชนด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : ออกแบบ InfoGraphic
10/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  068 วันการศึกษาเอกชน
  058 ผลประชุม กช.1/2559
  053 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 36 ราย
  052 การศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
  046 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2559
  011 วันเด็กแห่งชาติ ที่ชายแดนใต้
  010 วันเด็กแห่งชาติ
  009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
  480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ