.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 58/2559
ผลประชุม กช. 1/2559

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

• เห็นชอบปรับค่าตอบแทนพิเศษครูเอกชนที่สอนนักเรียนพิการเป็น 2,500 บาท เท่ากับครูรัฐบาล

จากระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้ข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษา ได้รับเงินเพิ่มจากเดิม 2,000 บาท เป็นอัตราเดือนละ 2,500 บาท เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของครูเอกชนที่สอนนักเรียนพิการ ซึ่งได้ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียนพิการมากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ สช.จึงขอเสนอเรื่องขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนรัฐ

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการปรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา 2,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 192 คน โดยใช้งบประมาณ 5.76 ล้านบาท เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


• เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2556 เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสามารถบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับการกู้ยืม/ยืมเงิน เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558-2559 จำนวน 300 ล้านบาท แต่กองทุนยังมีเงินคงเหลือประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ 600 ล้านบาท 2) เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 40 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินยืมต่อไป

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  - ให้คณะอนุกรรมการสามารถบริหารจัดการเงินระหว่างเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และเงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ได้ ในกรณีเงินกู้ยืมหรือเงินยืมไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับงบประมาณประจำปีเพิ่มเติม
   - ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนจากดอกผลของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 ล้านบาทต่อปี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
   - ให้ข้าราชการของ สช. ที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายเป็นอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ คือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้


• รับทราบความก้าวหน้าการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

จากการที่ สอศ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจาก สป./สช./สอศ. เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจการอาชีวศึกษาเอกชนและแนวทางการโอนภารกิจสู่อาชีวศึกษารัฐ (สอศ.) นั้น คณะทำงานได้หาร่วมกันเพื่อจัดทำ Road map การรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

   - ระยะที่ 1 (กรกฎาคม 2557-กันยายน 2558) จัดทำแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษางาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณและกองทุน ด้านวิชาการและความร่วมมือ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย
   - ระยะที่ 2 (มกราคม 2559) จัดตั้งสำนักงานเพื่อโอนงานและบุคลากร วางแผนการรับนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและคำของบประมาณปี 2560 ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ
   - ระยะที่ 3 (กุมภาพันธ์-กันยายน 2559) ปฏิบัติตามกฎหมายและถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งคาดว่าจะถ่ายโอนภารกิจในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจที่สำคัญในหลายประเด็น อาทิ การเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ของอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับส่วนกลาง, การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเตรียมการถ่ายโอนภารกิจการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์, การแก้ไขระเบียบและประกาศเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภูมิภาคโดยตรง, การจัดส่งข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการปี 2559 ให้ สอศ., การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเพื่อการถ่ายโอนภารกิจ อาทิ บุคลากรและอัตรากำลัง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกอบวิชาชีพ, การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและร่างคำสั่งการโอนคน โอนงาน โอนเงิน และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เป็นต้น


• รับทราบการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2559

ที่ประชุมรับทราบการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บีบีซีฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสวนาทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนเอกชน การสาธิต/การฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน เป็นต้น


• รับทราบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน

ที่ประชุมรับทราบคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... โดยกำหนดจำนวนเงินสะสมที่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเงินสะสมสำหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่ได้รับไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท  2) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
: ถ่ายภาพ
4/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  053 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 36 ราย
  052 การศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
  046 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2559
  011 วันเด็กแห่งชาติ ที่ชายแดนใต้
  010 วันเด็กแห่งชาติ
  009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
  480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ