.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 52/2559
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559" ภายใต้แนวคิดหลัก "36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม" เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ มีบุคคลร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ กว่า 1,600 คน อาทิ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฯลฯ

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการประชุมวิชาการฯ มีใจความดังนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้ รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในครั้งนี้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งได้รับสนองแนวพระราชดำริจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาในด้านโภชนาการและสุขภาพพลานามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ในปี พ.ศ.2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมสนองแนวพระราชดำริ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำผู้ปฏิบัติงานโครงการซึ่งร่วมชุมนุมอยู่ในที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอเบิกตัวผู้แทนแต่ละหน่วย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2558 กับทั้งเบิกตัวผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และเบิกตัวผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ รวมทั้งให้ครูผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

และในโอกาสเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี จำนวน 5 เรื่อง และเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามลำดับต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำครูผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันในที่ประชุมแห่งนี้ มีจิตสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาถึง 36 ปีในปีนี้ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณอย่างไม่ย่อท้อ

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำครูผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดี ดังต่อไปนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองพระบาท จะอุทิศการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่แก้ไขปัญหา พัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการฯ มีใจความดังนี้

"ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มใจยิ่ง ที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และการต่อยอดขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ราษฎรที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ที่การสัญจรไปมาลำบากทำให้ติดต่อโลกภายนอกได้ยาก เป็นเหตุให้ขาดโอกาสที่จะได้รับบริการที่จำเป็นแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิต งานของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารช่วยให้ราษฎรเหล่านี้ มีโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ การศึกษา การดูแลด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาชีพ อันเป็นปัจจัยให้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ดีหากปราศจากความเห็นที่สอดคล้องต้องกัน และความร่วมมืออย่างดีจากหลายฝ่าย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดจนภาคเอกชนจากหลายแห่ง จึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจไว้ในโอกาสนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมมือ ร่วมงานกันสืบเนื่องต่อไป พร้อมขออวยพรให้การประชุมได้รับผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีแต่ความสุขสวัสดีถ้วนทั่วกัน"


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด "36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม" และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการและสุขอนามัย เรื่องถั่วแดงด้อยราคา มีคุณค่ากับร่างกาย 2) ด้านการศึกษา เรื่องเพิ่มโอกาสทางการศึกษา...สู่การเรียนรู้ที่เท่าเทียม 3) ด้านการพัฒนาอาชีพ เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าจากซังข้าวโพด 4) ด้านการอนุรักษ์ เรื่องพลิกฟื้นผืนป่า 5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม เรื่องสืบสานช่างสิบหมู่ จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ตามลำดับ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  046 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2559
  011 วันเด็กแห่งชาติ ที่ชายแดนใต้
  010 วันเด็กแห่งชาติ
  009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
  480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)