.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 530/2559
"
ปนัดดา" แนะทุกคน
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ช่วยกันขยายผลและส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการดำรงชีวิตที่พอเพียง
ให้ครูผู้ปกครองเป็นไอดอลที่ดีและยั่งยืนแก่เด็ก


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว @Panadda Diskul ใน 2 ประเด็นที่สำคัญต่อวงการศึกษา เกี่ยวกับความพอเพียงในชีวิตของคนไทยและการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คือ 1) เสนอแนะ: ให้ข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และช่วยกันขยายผลแนวพระราชดำริ โดยครูและผู้ปกครองถือเป็นต้นแบบไอดอลที่ดีและยั่งยืน 2) ส่งเสริม: ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงแนวทางการดำรงชีวิตที่พอเพียง ซึ่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประชาคมโลก ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญแก่กัน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โพสต์เฟซบุ๊คใน 2 ประเด็นดังกล่าว ดังนี้

เสนอแนะ: ให้ข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และช่วยกันขยายผลตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำมาให้เกิดการเชื่อมโยงกันในการปฏิบัติ และการมีไอดอลถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

'ความพอเพียงในชีวิตของคนไทย
การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท'
ปาฐกถาพิเศษ ณ วังวรดิศ

'การยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชดำรัสคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง กับอีกยึดถือการประกอบสัมมาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ การที่บุคคลต้องขวนขวายหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเองและสังคม เพื่อที่ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ยึดมั่นความซื่อตรง ความกตัญญู และความรับผิดชอบทั้งแก่ชีวิตตน ครอบครัว และประเทศชาติ

หากทุกๆ คน ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง จะได้ช่วยกันขยายผลตามแนวพระราชดำริข้างต้น เพื่อให้ลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมใจกันยึดมั่นการดำรงชีวิตของเยาวชน ตราบจนสำเร็จการศึกษา มีความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจที่จะนำมาให้เกิดการเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนเมื่อตนต้องปฏิบัติหน้าที่จริง และมุ่งมั่นปฏิบัติในวิชาชีพที่ตนมีความถนัด ตามแนวพระราชดำริ สังคมไทยจะมีเข็มทิศชีวิตที่มุ่งเดินหน้าประเทศอย่างสร้างสรรค์ สังคมธรรมรัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนไปสู่ทิศทางที่เป็นความหวังของคนในชาติ ผู้ใหญ่สามารถนอนตาหลับได้สนิท ไม่มีความเป็นห่วงกังวลว่า ประเทศชาติจะเดินหน้ากันไปอย่างไร

แบบอย่างหรือ 'ไอดอล' ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่มีไม่ได้ สิ่งนี้นั้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์ย่อมถือเป็นต้นแบบที่ดีและยั่งยืนแก่ลูกหลานและศิษย์ เมื่อลูกหลานเป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ชาติบ้านเมืองย่อมเกิดการพัฒนาได้ในทุก ๆ เรื่อง หรือหลาย ๆ เรื่อง สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยมุ่งเน้นการมีความรอบรู้ทางหลักวิชาการของแต่ละคนในแต่ละความถนัด และยึดมั่นหลักคุณธรรมค้ำจุนสังคมในการดำเนินชีวิต ที่ถือเป็นแบบฉบับของคนไทยมาช้านาน

ปรัชญาความพอเพียงจึงถือเป็นคำตอบแก่เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาตนเอง ความพอประมาณ การเดินสายกลาง ความไม่ประมาทโดยมีภูมิคุ้มกันหรือมีเกราะป้องกันตัว การมีเหตุผล เป็นคนดี และมีความรู้รักสามัคคี สรุปได้ว่า อนาคตในวันนี้จึงขึ้นอยู่กับความเพียรพยายาม ความซื่อตรง และความมีจรรยาบรรณวิชาชีพของทุกผู้ทุกฝ่าย ที่ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชน ที่ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกทางการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ'

*ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ แก่ ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักเรียนนิสิต นักศึกษา และนักเรียนนายร้อย รร.จปร.ในโอกาสเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ PDRL : 30-12-16)


ส่งเสริม: ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงแนวทางการดำรงชีวิตที่พอเพียง ซึ่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประชาคมโลกล้วนเป็นบทเรียนสำคัญแก่กัน

'ดูข่าวอยู่ มหาอำนาจขัดแย้งถึงกับให้นักการทูตจำนวน 35 คน เดินทางออกจากประเทศทันที จากกรณีความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลสารสนเทศ (Cyberworlds) ที่เป็นความลับ ทำให้อดไม่ได้ที่ต้องมองไปยังเหตุการณ์ของสังคมในหลาย ๆ ประเทศ ที่ไม่สมควรมีความขัดแย้งหรือเป็นปัญหาในการดำรงรักษาประเทศเฉกเช่นประเทศใหญ่ มหาประเทศคือมหาอำนาจ ความขัดแย้งอาจถูกมองเป็นเรื่องธรรมชาติของความเป็นประเทศใหญ่

ในทางกลับกัน สังคมประเทศที่มีขนาดเล็ก ไม่ใช่มหาประเทศ ความขัดแย้งในเรื่องใด ๆ อันไม่สมควรมีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ที่จะกลับกลายเป็นความแบ่งแยกและแตกแยก ปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่าอาจจะไม่รู้และเข้าใจต่อสถานการณ์หนึ่งๆ  ในห้วงเวลาหนึ่ง ๆ ความขัดแย้งภายในที่กลายเป็นความเกี่ยวพันกับเรื่องภายนอกของผู้คนเป็นจำนวนมาก

การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงแนวทางการดำรงชีวิตที่พอเพียง จึงเป็นคำตอบที่มากมาย หลายสังคมต่างยึดมั่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือกลายเป็นศัตรูระหว่างผู้คนกันเองในสังคมหรือประเทศ ครูอาจารย์ของลูกหลานไทยสั่งสอนเรามาว่า ทำตัวให้เล็กไว้ ตนยิ่งมีคุณความดีแก่ตนเกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่น ในทางกลับกัน หากประพฤติปฏิบัติตนเป็นอย่างอื่น ก็ย่อมส่งผลในทางที่ไม่เป็นคุณจากการกระทำนั้นเช่นในระหว่างที่ติดตามข่าวอยู่นี้ ผู้นำของอีกมหาประเทศตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้โดยการขับไล่นักการทูตของอีกมหาประเทศ ปล่อยให้ประเทศนั้นกระทำไปแต่โดยลำพัง แต่จะรอจนกว่าประเทศนั้นมีการปรับเปลี่ยนผู้นำของประเทศในเร็ววันนี้เพื่อหวังให้มีการทำความเข้าใจ วิจารณญาณ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเฝ้าติดตามดู

แม้เหตุการณ์จะอยู่ห่างไกลจากประเทศของเรามาก แต่ทุกเรื่องหรือหลายเรื่องในประชาคมโลก ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญแก่กัน หลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อกันในที่สุด'

/ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
บทความพิเศษหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30 ธ.ค. 59


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/กราฟิก
31/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
  483 ศธ.สนับสนุนเกมครอสเวิร์ดในสถานศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ