.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 518/2559
ศธ.ประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เมืองต้นแบบ
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
อำเภอเบตง


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานการประชุม "การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City) โดยมุ่งหวังให้มีแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการของจังหวัดและเมืองต้นแบบที่สมบูรณ์ ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าใจถึงนโยบาย และเกิดความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเมืองเบตงอย่างยั่งยืน และโอกาสเดียวกันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้ง "แผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา" ที่ อ.เบตง และ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอเบตง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) จัดทำโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

 • อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน" (Agricultural Industry City)

 • อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International Border City)

 • อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City)

โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1) ระยะเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ

2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก

- อำเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี ละถนน

- อำเภอสุไหงโก-ลก  จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ

- อำเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานและภาคสังคมในจังหวัดยะลา เพื่อนำผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา ให้สอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

อำเภอเบตง: ได้กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ สู่การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ "ด้านการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยมี 4 กลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตงตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม และเส้นทางการคมนาคมสายใหม่มายังเบตง รวมทั้งปรับปรุงผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ เป็นต้น

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเบตงอย่างยั่งยืน โดยมี 13 กลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเบตงด้วยนวัตกรรม เป็นต้น

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  โดยมี 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในเรื่องยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล การทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ การมีส่วนร่วมการพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ด้านการศึกษา: คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนการบูรณาการจัดการศึกษาจังหวัดยะลา กับโครงการเบตงเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ให้สอดคล้องทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ โดยจัดทำแผนงานและโครงการที่รองรับนโยบายเมืองต้นแบบไว้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 62 โครงการ สำหรับหน่วยงานทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ 8 หน่วยงาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แยกเป็น

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ

 • สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ

 • สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 10 โครงการ

 • อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 ครบทุกยุทธศาสตร์ จำนวน 28  โครงการ

 • วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2,3 จำนวน 4 โครงการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

 • ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้วางแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้: ใช้วิธีบูรณาการโดยการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งจัดรายวิชาเพิ่มเติม โดยเน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ มีทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้พื้นฐาน เช่น ภาษา ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และองค์ความรู้พื้นถิ่น เช่น อาหาร จะมีการส่งเสริมในการเลี้ยงไก่เบตง ปลาจีน กบภูเขา ปลูกผักน้ำ รวมทั้งการทำอาหารบักกุ๊ดเต๋ และเฉาก๊วย และเนื้อหาหลักสูตรยังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลาและอำเภอเบตง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ และเชิงกีฬา/สุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบของเบตง มี กศจ.ยะลา เป็นหน่วยงานหลัก และ ศปบ.จชต.เป็นหน่วยงานประสานในภาพรวมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า การพัฒนาเมืองต้นแบบเบตง คงไม่ได้มองเฉพาะที่อำเภอเบตงเท่านั้น แต่คำนึงถึงการพัฒนาอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดยะลาเช่นกันด้วย เพื่อให้สอดรับกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในภาพรวม จึงฝากให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนงานและโครงการที่วางไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการศึกษาให้มีความพร้อมและต่อเนื่องให้มากที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำไว้เสมอว่า การดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล จะยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นจึงฝากเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบการทำงานของพวกเราในครั้งนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


อนึ่ง ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้ง "แผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา" ตามแผนพัฒนาการกีฬาสำหรับนักเรียน ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อ.เบตง จ.ยะลา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งจะเริ่มเปิดหลักสูตรดังกล่าวในระดับชั้น ม.4 ในประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) และฟุตบอล (ชาย) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงเรียนทั้งสองแห่งมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เช่น โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มีความพร้อมเรื่องสถานที่อาคารหอพักใหม่ จำนวน 3 ชั้น 20 ห้องพัก สามารถรองรับนักเรียนเข้าพักประจำได้ห้องละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน รวมทั้งห้องพักครูอีก 2 ห้อง จึงเห็นชอบกับการวางแผนของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการต่อเนื่องต่อไป โดยแนะให้โรงเรียนไปศึกษาและสอบถามข้อมูลกับผู้อำนวยการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ทั้งยังฝากให้มีความรัก ความสามัคคี ความกลมเกลียวเป็นหลักในการทำงาน

หลังจากนี้จะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปพิจารณาภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมด 8 แห่ง ที่จะเปิดแผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ/กราฟิก

22/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
  483 ศธ.สนับสนุนเกมครอสเวิร์ดในสถานศึกษา
  481 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครี้งที่ 9
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ