.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 517/2559
การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก
ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง A Family-Friendly Society: A Contribution to the Achievement of SDGs Through Families and Gender Equality ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียน, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คณะผู้แทนจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก 17 ประเทศ, เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ซึ่งผู้ปกครองต้องไปทำงานในเมือง ทำให้ไม่ได้อยู่ดูแลและทิ้งให้ลูกอยู่ตามลำพังหรือให้ลูกอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศก็กำลังเผชิญปัญหาแบบเดียวกับประเทศไทย ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเด็กจะไม่ถูกทิ้งไว้ตามลำพัง จึงไม่มีปัญหาครอบครัวตามมา ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาให้รู้สาเหตุที่แน่ชัดจึงเป็นเรื่องสำคัญในการหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น

ข้อมูลจาก United Nations Development Programme หรือ UNDP Gender Inequality Index ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ "ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ" โดยทำการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน คือ

  • Reproductive Health Care เช่น สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างไรในสังคม

  • Empowerment กฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและสตรีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ เช่น เด็กผู้หญิงและสตรีควรได้รับการศึกษา, สตรีควรมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น, มีสิทธิ์ในการออกเสียง, มีสิทธิ์ไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา, เป็นตัวแทนในสภา เป็นต้น

  • Participation in Labor Force ข้อมูลความแตกต่างค่าจ้างแรงงานระหว่างเพศ (Gender Pay Gap)

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นภาพรวมในระดับโลกว่า แต่ละประเทศมีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอยู่ในระดับใด เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นำข้อมูลไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก World Bank 2014 เรื่อง Global Primary School Enrollment เกี่ยวกับอัตราการส่งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเข้าโรงเรียน พบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-2011 เด็กผู้หญิงมีอัตราการเข้าเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ James J. Heckman ที่ว่า การลงทุนในเด็กเล็กถือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในวัยอื่น เนื่องจากการให้การศึกษากับเด็กถือเป็นสิ่งสำคัญ หากเราไม่เร่งแก้ไขตอนนี้อาจสายไป

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีตัวบ่งชี้อีกหลายประการที่ระบุถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม สิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันได้ นี่คือความท้าทายของโลก โดยปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของทัศนคติ (Attitude) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันไม่ได้และเป็นสิ่งที่วัดกันยาก ทัศนคติที่ดีควรเริ่มจากครอบครัวเพราะวิธีการที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกจะส่งผลต่อทัศนคติของลูกด้วย

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีการจ่ายเงินอุดหนุนจำนวน 400-600 บาท ให้กับผู้ปกครองที่มีเด็กแรกเกิด แต่เงินที่ได้รับ ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และในอนาคตมีรัฐจะจัดให้มี Free Compulsion Education ซึ่งบริหารจัดการโดยการจัดตั้งกองทุน โดยถือเป็นการดำเนินการครั้งสำคัญของรัฐบาลปัจจุบันและเป็นความร่วมมือกันของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้การพัฒนาเด็กเป็นการปฏิบัติได้จริง

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่า "โลกของเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คือการปลูกฝังทัศนคติหรือ Mindset ให้ทุกคนมีไมตรีหรือมีทัศนคติที่เป็นมิตร เพราะการมีไมตรีจะทำให้เราเห็นว่าคนอื่นเสมอภาคกับเรา และไม่ทำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมขึ้น"  และหวังว่าผลการประชุมครั้งนี้จะมีแนวทางดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ ไม่ใช่มีแต่นิยาม หรือแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ หรือไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง อีกทั้งขอให้มีแนวทางปฏิบัติที่จริงจังและชัดเจนว่าแต่ละประเทศจะดำเนินการอะไรบ้าง โดยคำนึงถึงสองสิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ คือ Legal Reform และ Education Reform


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
: ถ่ายภาพ
22/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
  483 ศธ.สนับสนุนเกมครอสเวิร์ดในสถานศึกษา
  481 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครี้งที่ 9
  480 รัฐบาลร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ