.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 353/2559
บรรยาย
พิเศษในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "โยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาของไทย" ในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะวิทยาศาสตร์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน หรือ "Thailand 4.0" เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เปลี่ยนจากการพึ่งพาการลงทุนของต่างประเทศ มาเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาตัวเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา การปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ" คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในส่วนของการอุดมศึกษานั้น ต้องมีทิศทางการพัฒนาที่จะต้องสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง "นวัตกรรม" ซึ่งความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรม จะต้องมีผลในทางการค้า (Commerce) ด้วย แม้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งได้พัฒนางานวิจัยต่างๆ ออกมา หรือวงการแพทย์ไทยที่มีชื่อเสียง ก็ยังคงผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ไม่มากนัก ต่างจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศจนก้าวไปสู่ระดับโลก

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลับพบปัญหาของการอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และการจัดหลักสูตร แต่ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังคงทำดี ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไม่จำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ มากมาย เพื่อลงไปกำกับดูแลมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ดีๆ แต่ควรลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยที่สงสัยว่าทำไม่ดี หรือเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ อธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็น Leadership ของผู้บริหารด้วยว่า หากเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น นายลี กวน ยู ซึ่งเป็นผู้นำของสิงคโปร์ที่มีภาวะผู้นำสูงมากและมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศในปัจจุบัน แต่หากตั้งคำถามว่าหากส่งนักการเมืองไทยไปพัฒนาสิงคโปร์ จะทำให้สิงคโปร์พัฒนาก้าวหน้าขนาดนี้ได้ไหม สิ่งสำคัญจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึง "Institute Level" ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอนผู้อื่นไม่ให้โกง แต่ตัวเรากลับโกงเสียเอง หรือเป็นครูสอนเด็กนักเรียนให้ตรงต่อเวลา แต่ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูกลับไม่ตรงต่อเวลาเสียเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆ

ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กและเยาวชน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากต่ออนาคตประเทศ โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในประเด็นนี้ว่า ตนเองได้มีส่วนผลักดันและก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมุ่งหวังจะให้เป็น The Best University ของประเทศ คาดว่าจะเสร็จในปีหน้า คือ "สถาบันภูมิราชธรรม" ซึ่งจะเน้นสอนทศพิธราชธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยประเภท "เรียนกินนอน" ให้เรียนฟรี จะเปิดสอนใน 2 หลักสูตรก่อนในลำดับแรก คือ ภาษาอังกฤษและศึกษาศาสตร์ โดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธิและสถาบันต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณร่วมกัน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำด้วยว่า การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะต้องมีการกำหนดนโยบายที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนแล้วว่าจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศแล้ว สิ่งสำคัญอย่างมากคือ ผู้บริหารและองค์คณะบุคคลต่างๆ เพราะข้อเท็จจริงในปัจจุบันยืนยันได้ว่าบอร์ดที่ประสบความสำเร็จในโลก มีการคัดสรร CEO เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ต้องมีวิธีการเลือกสรรผู้บริหารที่ดี โดยบอร์ดเพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลเชิงนโยบายเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเสมือนสหภาพที่จะคอยไปกำกับหรือกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ให้เกิดปัญหาต่อการจัดการศึกษา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
27/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  351 ก.พ.อ.เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 56 ราย
  348 ปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  340 บรรยายประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษา
  335 ศธ.ชี้แจงรับฟังการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  333 รับฟังรายงาน Thailand 4.0 จาก ทปอ.
  332 ให้นโยบาย มรภ.สุรินทร์
  321 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2559
  317 ปาฐกถาการผลิตครูที่ มศว
  277 รับสมัครครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  256 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ