.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 349/2559
มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นราธิว่าส


จังหวัดนราธิวาส - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อมอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้รับใบอนุญาต โต๊ะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 88 แห่งในพื้นที่  ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จทั้งตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ด้าน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพ/การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเฉพาะประเด็นสุดท้าย คือ "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่ได้มีการหารือร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการแล้ว เพราะกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของคนในพื้นที่ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และตามหลักศาสนา ลดการออกกลางคันของผู้เรียน การใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างรายได้และอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่

เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนในพื้นที่นำเสนอสภาพปัญหาความต้องการ

การประชุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ และกลุ่มการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ได้นำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยภาพรวมมีการกล่าวถึงสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียน รวมทั้งการจัดหลักสูตร การขาดแคลนงบประมาณ ารพิจารณาค่าตอบแทนครูเอกชนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

พร้อมจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปดำเนินการทั้งระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และระดับรัฐบาล

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อคิดเห็นและผลสรุปการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ รวมทั้งการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล ตามลำดับ ไปพิจารณาดำเนินการใน 3 ระดับ คือ

  • ระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในกรอบงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

  • ระดับกระทรวง  ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสรุปจากการประชุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปพิจารณาว่า สิ่งใดที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดำเนินการได้ เพื่อเสนอพิจารณาดำเนินการในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

  • ระดับรัฐบาล จะประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงต่างๆ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวยกตัวอย่างถึงผลการดำเนินงานแก้ปัญหาสำหรับโรงเรียนเอกชนด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเดิม เพื่อให้มีการปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู ในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ คือ เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเอกชน ร้อยละ 4 โดยในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 264 บาท/คน/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. เพิ่มขึ้น 330 บาท/คน/ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ย้ำถึงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 จะเน้นบูรณาการแผนงานจัดการศึกษาให้มากขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ 2560 จะเน้นบูรณาการแผนงานการจัดการศึกษาทุกองค์กรหลักและทุกภาคส่วน รวมทั้งการศึกษาเอกชนให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษาเอกชนซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าเรียนจำนวนมาก คือ โรงเรียนสามัญและโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ และตาดีกา ซึ่งอยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ สุขภาพดี เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่อาชีพในอนาคต ได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนานาชาติได้ และได้รับความปลอดภัยทั้งผู้เรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/สถานศึกษาบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่ายเพิ่มเติม : คณะทำงาน รมช.ศธ.
26
/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  347 มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ปัตตานี
  342 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ยะลา
  341 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ปัตตานี
  329 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/2559
  316 ผลดำเนินการ กศน.รอบ 9 เดือน
  308 อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  305 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อุทัยธานี
  283 วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  275 ผลประชุม ก.ค.ศ. 6/2559
  274 ตรวจเยี่ยม รร.สัตยาไส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ