.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 347/2559
มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ ที่ปัตตานี


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  "มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้บริหาร ครู นักเรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ ตลอดจนข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน กศน. ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นแกนกลางในการจัดมหกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีนี้มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้ร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ กศน. จำนวนทั้งสิ้น 383 แห่ง คือ ปัตตานี 195 แห่ง ยะลา 95 แห่ง นราธิวาส 42 แห่ง สงขลา 50 แห่ง และสตูล 1 แห่ง มีผู้เรียนมากถึง 8,465 คน โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ตามข้อเสนอของโต๊ะครู มีการพัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริหารของสถาบันศึกษาปอเนาะ การพัฒนาครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน การจัดมุมเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ตามโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา เพื่อรองรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การจัดงานมหกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการจัดนิทรรศการ สาธิต เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้เรียนรู้จากเครือข่ายอย่างหลากหลาย อีกทั้งได้จัดให้มีการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การประกวดอานาซีดของผู้เรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ และเกียรติบัตรเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งเกียรติบัตรอาสาสมัคร กศน. ดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
25
/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  342 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ยะลา
  341 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ปัตตานี
  329 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/2559
  316 ผลดำเนินการ กศน.รอบ 9 เดือน
  308 อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  305 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อุทัยธานี
  283 วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  275 ผลประชุม ก.ค.ศ. 6/2559
  274 ตรวจเยี่ยม รร.สัตยาไส
  273 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 5 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ