.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 339/2559
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ


ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.สัญชัย บูรณะสัมฤทธิ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนิติกรจากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต สำหรับความเป็นมาของการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการนั้น สืบเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาการทุจริตมาก่อนหน้านี้ รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและดำเนินงานปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพิษณุ ตุลสุข เป็นประธาน และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ในแต่ละหน่วยงาน โดยมีเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาทุจริตภายในหน่วยงาน

ในส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาโดยตลอด โดยเน้นเชิงปริมาณในช่วงแรก จากนั้นจึงเน้นรายละเอียดข้อมูลในเชิงคุณภาพเพื่อเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานของแต่ละคดี ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการได้มีการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ

ดังนั้น ในวาระของการทำงานครบ 1 ปี จึงเห็นควรให้มีการสรุปผลการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการว่าก่อให้เกิดผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดให้มีการแถลงข่าวและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานแก่สาธารณะซึ่งเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ

อนึ่ง รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ดังนี้

นายพิษณุ  ตุลสุข ประธานคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ การป้องปราม, การปราบปราม, การพัฒนาระบบการดำเนินการทางคดีและการดำเนินการทางวินัย, การสร้างกลไกในการบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมเพื่อเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานจะแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน คือ

1) แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

2) ระบบการรายงาน ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนของการดำเนินงานคดีทุจริตให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการ เพื่อให้มีรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) การติดตามคดีสำคัญ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามคดีทุจริตที่สำคัญ มีการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามข้อมูลคดีทุจริตที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบ

4) ข้อเสนอแนะ พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคล้ายกันในหลายหน่วยงาน คือ ปัญหาเรื่องความไม่พอเพียงของบุคลากรด้านกฎหมาย จึงได้มีการสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มเป้าหมายของการสร้างการรับรู้ คือ ประชาชน สื่อมวลชน ข้าราชการ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ ดังนี้

1) ข้อมูลที่นำเสนอต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการฯ

2) นำเสนอข้อมูลจำนวนคดีก่อนและหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายหลังจากที่มีคณะกรรมการอำนวยการฯ เกิดขึ้น

3) เปรียบเทียบจำนวนคดีทั้งหมดกับจำนวนคดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และจำนวนคดีที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ย้อนหลัง 5 ปี

4) ข้อมูลคดีสำคัญพร้อมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนมากเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานหลายปีก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ จะทำให้เห็นความคืบหน้าภายหลังจากที่มีคณะกรรมการอำนวยการฯ เกิดขึ้น

5) มาตรการป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ ที่คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้จัดทำและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าในอดีตคดีทุจริตต่าง ๆ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง แต่ขณะนี้ปัญหาการทุจริตถูกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้กระบวนการดำเนินงานของคดีหลายคดีที่สำคัญถูกเร่งรัด อีกทั้งการมีมาตรการป้องปรามทำให้คดีทุจริตมีโอกาสเกิดน้อยลง

ส่วนปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตประสบความสำเร็จ คือ ความต่อเนื่องและความมั่นคงของนโยบายและกระบวนการดำเนินงานที่กระชับรวดเร็ว เพราะจะทำให้คดีต่าง ๆ ที่มีความล่าช้าสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นและยุติลง คดีใหม่จะเกิดน้อยลง ทำให้มองเห็นถึงแนวโน้มปัญหาการทุจริตที่จะลดลงและจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตที่เกินจะแก้ไขได้อีกต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
สรุป / รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
19/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  338 ประชุมซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
  326 การวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ
  324 ชี้แจงนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้ข้าราชการส่วนกลาง
  313 ศธ.เตรียมบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)
  311 อบทุนการศึกษาชายแดนใต้ ที่สงขลา
  310 Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่างที่นครปฐม
  300 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่กับ สมศ.
  299 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ี่จันทบุรี
  296 ขยายผลโครงการสานฝันฯ ที่กระบี่
  292 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นราธิวาสและยะลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ