.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 333/2559
ทปอ.นำเสนอแผน "มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก ร่วมรับฟังรายงานเสนอเรื่อง "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" จากคณะทำงานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน

ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านการวิจัย ทปอ. กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ถือว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่า "สิ่งสำคัญคือ จะทำอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และยังคงความเป็นไทย ในแบบที่ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งถือเป็นโจทย์และจุดเริ่มต้นที่สำคัญของ ทปอ.ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อน "Thailand 4.0" ทั้งด้าน "เศรษฐกิจ 4.0" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และ "คนไทย 4.0" เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

โดย ทปอ.ได้วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวาระของชาติ (National Agenda) ซึ่งเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี คือ

1) Biotechnology เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรระดับพรีเมี่ยมและส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรเมล็ดพันธุ์ วัคซีน และอาหารสัตว์

2) Bio-Medical  เพื่อให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียน

3) Robotics โดยกำหนดเทคโนโลยีหลักที่มีหรือต้องพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำของภูมิภาคด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ

4) Digital & IOT เพื่อให้ประเทศใช้เทคโนโลยี Internet of Things ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวในเอเชีย

5) Creative & Culture เพื่อออกแบบประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์

สำหรับข้อเสนอของคณะทำงาน คือ ควรใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยดึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วม และมีการทำงานในลักษณะเชิงประชารัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานวิจัยของประเทศ ภาคเอกชนเพื่อร่วมให้การสนับสนุน ตลอดจนสถาบันการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นอีกทางหนึ่งด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังในครั้งนี้ ได้เสนอแนะให้เน้นให้พิจารณาถึงการผลิตกำลังคนให้รองรับ Thailand 4.0 รวมทั้งงบประมาณดำเนินการซึ่งต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน โดยข้อมูลจากการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ จะได้นำไปเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาในการประชุมร่วมกันวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนอกจากแนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว จะได้นำเสนอถึงองค์ประกอบที่สำคัญของแผน "Thailand 4.0 กับการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย" 5 ด้าน คือ การสร้างมูลค่าจากทรัพยากรที่มี (Value-based Economy), โจทย์มาจากผู้ใช้ (Demand Driven), เลือกทำในสิ่งที่จำเป็น (Very Focused), ต่อเชื่อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Connectivity) และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Left Nobody Behind)


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
11/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  332 ให้นโยบาย มรภ.สุรินทร์
  321 ผลประชุม ก.พ.อ.3/2559
  317 ปาฐกถาการผลิตครูที่ มศว
  277 รับสมัครครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  256 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  255 บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต
  252 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีในการรับนักศึกษา
  250 บรรยาย Re-Thinking Education
  249 แต่งตั้ง รศ.-ผศ.258 ราย
  234 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ