.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2559
ผลประชุมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 1/2559


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนองค์กรหลัก, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงบประมาณ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผล กรณีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เข้าศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วยการทุจริตในการสอบ ซึ่งในขณะนี้ได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยแล้วว่า กระทำการทุจริตจริง จึงต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน ที่ประชุมจึงมีมติระงับการให้ทุนกับนักเรียนดังกล่าว ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายให้กับนักเรียนทุนไปแล้วนั้น ไม่มีระเบียบใด ๆ ระบุว่าให้สามารถเรียกคืนได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการให้ทุนที่มีระเบียบและเงื่อนไขหละหลวมมาก เพราะที่ผ่านมาพบว่าปัญหาของนักเรียนทุนโครงการนี้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เรียนไม่จบ, สมรสแล้วไม่กลับประเทศไทย, การเจ็บป่วย, ทำผิดระเบียบ เป็นต้น

ส่วนการที่มีการกล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นทุนให้เปล่าที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงของนักการเมืองในอดีตนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทราบดีว่าคุณสมบัติของเด็กสามารถรับทุนได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีนักเรียนทุนบางส่วนที่ผู้ปกครองมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน ดังนั้นเด็กจึงถือเป็นปลายเหตุของปัญหาและไม่ได้ต้องการดำเนินการให้ส่งผลกระทบต่อเด็ก พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ตัดสิทธิ์เด็กที่ได้รับทุนไปแล้ว จึงฝากถึงเด็กที่รับทุนทุกคนทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมาว่า เมื่อได้รับทุนแล้วก็ไม่ต้องกังวล ขอให้ตั้งใจเรียนและกลับมารับใช้ประเทศชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลนักเรียนทุนทุกคน

ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 จะต้องปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมด โดยต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนคล้ายกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะสถานะทางการเงินการคลังของประเทศไม่ได้ร่ำรวยมากนัก ที่สำคัญคือการพิจารณา 3 ส่วน ได้แก่ กติกาเดิมกำหนดไว้อย่างไร ปัญหาจากเงื่อนไขและกติกาเดิม ตลอดจนเงื่อนไขหรือกติกาใหม่จะใช้อะไรมาอุดช่องว่างของปัญหาเดิม รวมทั้งควรพิจารณาในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศด้วย โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้มอบให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นำไปพิจารณาและจัดทำข้อสรุปมาเสนอที่ประชุมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะดำเนินโครงการต่อหรือไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งข้อดีและข้อเสีย และประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้าง แม้ที่ผ่านมาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีข้อดี คือ การให้โอกาสเด็กในชนบทและมีฐานะยากจนได้ไปศึกษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เด็กได้รับเงินทุนล่าช้าและมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักเรียนทุนได้รับเงินค่าเทอมล่าช้า ซึ่งที่ประชุมเสนอว่าให้ตั้งงบประมาณโครงการฯ ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยตรง โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่บูรณาการงบประมาณในส่วนต่าง ๆ เช่นเดิม วิธีนี้จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณง่ายขึ้น อีกทั้งจะทำให้เด็กได้รับเงินค่าใช้จ่ายเร็วขึ้น จึงมอบสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ จัดทำผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนของงบประมาณ แล้วเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครั้งต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
11/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  150 ประชุม ก.ค.ศ.3/2559
  142 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 19 ราย
  130 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2559
  095 อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 15 ราย
  092 ให้นโยบายผู้ตรวจราชการ
  086 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  083 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  068 วันการศึกษาเอกชน
  058 ผลประชุม กช.1/2559
  053 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 36 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ