.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 157/2559
การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม


จังหวัดนครพนม - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11, หัวหน้าส่วนราชการ, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม ซึ่งนอกจากจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแล้ว ต้องสอดคล้องกับการที่ภาคการศึกษาเป็นเสาหลักของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

จังหวัดนครพนมได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้เป็น 1 ใน 10 ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย นอกจากจังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่สำคัญของประเทศในการสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียน และจัดการพัฒนาเมืองชายแดน

จากการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนมแล้ว มีความมั่นใจและประทับใจในศักยภาพการทำงานของจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก มั่นใจว่าจะช่วยให้การศึกษาเป็นจุดสำคัญในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และเดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไป


พล.อ.สุทัศน์ กาญจานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2558-2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" ภายในหลักการที่ว่า "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน"  เพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความชำนาญที่มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่

1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา

3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน

4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน

6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากข้อคิดการทำงานในการบูรณาการจัดการศึกษาที่เน้น "5 ร่วม" คือ ร่วมคิด-ร่วมริเริ่ม-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมดำเนินการ-ร่วมรับผิดชอบ โดยยึดหลักการทำงานในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใต้แนวคิด "PESTEL" มาใช้ในการดำเนินงาน คือ Politics-Economics-Social-Technology-Environment-Legal

 

รู้จักกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
(Nakhon Phanom Special Economic Development Zone)

จังหวัดนครพนม  เป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ พื้นที่มีลักษณะเรียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกว่า 174 กิโลเมตร และเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยมีองค์พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานคู่บ้านเมือง

จังหวัดนครพนม  มีคำขวัญว่า "เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก" โดยมีขอบเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม รวมทั้งสิ้น 774.79 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 อำเภอ 13 ตำบล คือ อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล และอำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล

ศักยภาพและข้อได้เปรียบในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

- ศักยภาพด้านภูมิศาสตร์  เป็นเมืองหน้าด่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด กล่าวคือ มีชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ในแนวเส้นทางการค้าสายใหม่ (New Trade Lane) ตามเส้นทาง R12 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เมืองท่าแขกไปจนถึงจังหวัดฮาติงห์ ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ๋าง ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเพียง 330 กิโลเมตร และตามถนน 1 A ในเวียดนาม สามารถเดินทางต่อไปยังกรุงฮานอยเพียง 650 กิโลเมตร หรือเข้าสู่ชายแดนผิงเสียงของประเทศจีน 831 กิโลเมตร และเข้าสู่มณฑลหนานหนิง ด้วยระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตร จึงถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในปัจจุบัน

- ศักยภาพด้านคมนาคม  มีเส้นทางสายหลักที่เป็นประตูการค้า คือ เส้นทางหมายเลข R12 มีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และมีสายการบิน 2 สายให้บริการทุกวัน ตลอดจนจะมีการสร้างทางรถไฟมาถึงสะพานมิตรภาพ 3 เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น

- ศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ  จากสถิติมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2558 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะภายหลังเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันเติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน 3 จังหวัดที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงในปี พ.ศ.2557 ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม พบว่าการค้าของจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 87,104.96 ล้านบาท

- ศักยภาพด้านการเกษตร  มีคุณลักษณะดินที่เหมาะสมและมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ยางพารา สับปะรด มันสำปะหลัง ยาสูบ

- ศักยภาพด้านการประมง  มีแหล่งน้ำสำคัญหลายแห่งที่เอื้อต่อการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งมีโรงงานแปรรูปเพื่อการส่งออกอีกด้วย

- ศักยภาพด้านการปศุสัตว์  มีการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ ไก่ สุกร โดยเฉพาะโคขุน ที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก พร้อมมีโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออกอีกด้วย

- ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต  จังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งความสุขอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยองค์ประกอบของการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คือ สิ่งแวดล้อม อาหารการกินที่ดีและอุดมสมบูรณ์ มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลากหลาย

แผนการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

1) จัดตั้ง "สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลการค้า การลงทุน และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

2) ศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ และศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ 3

3) สำรวจแนวเส้นทางตัดถนนเลี่ยงเมืองรอบที่ 2 และโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางราง

4) โครงการศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียด "ศูนย์การขนส่งชายแดน"

การจัดการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

จังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของบุคคลในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยได้ดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหลายโรงเรียน ดังนี้

- ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งมีการฝึกทักษะอาชีพ อาเซียนศึกษา ฯลฯ

   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน

- ระดับมัธยมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนมและมุกดาหาร) ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเสวนา การจัดนิทรรศการ การให้มีโรงเรียนนำร่อง 2 โรงเรียนในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

- การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยโครงการที่หลากหลาย เช่น การอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 อำเภอ โดย กศน.อำเภอเมืองนครพนม และ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมทั้งได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก อาเซียนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีพศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เช่น สาขาไฟฟ้า

- ระดับอาชีวศึกษา  เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ทำให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เกิดการบริการวิชาการและวิชาชีพในเขตพื้นที่ ให้บริการส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) และหลักสูตรทวิศึกษา

- ระดับอุดมศึกษา   โดยมหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยจัดการศึกษาใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย คือ คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยอุตสาหกรรมศรีสงคราม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนครพนมกำลังยื่นคำร้องขอจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใน 3 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพบริการ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
8/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  139 ภารกิจที่หนองบัวลำภู
  128 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานฯ 5/2559
  121 ขยาย รร.หลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา จชต.
  115 มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ รร.ไทยรัฐวิทยา
  103 MoU สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
  102 ประชุมชี้แจง ผอ.สพท.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
  101 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TEPE Online
  088 มหกรรมการศึกษาพิจิตร
  087 FIFA11 for Health
  082 ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ