.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 154/2559
กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น
"The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน"


โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการ "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องโลตัสสวีท 5-6 ชั้น 22

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ดำเนินโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือเป็น 1 ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงการดังกล่าว บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย โดยไม่จำกัดเพียงแค่ในสถานศึกษาเท่านั้น ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการอ่านที่เพิ่มมากขึ้น โดยคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่าน 66 นาทีต่อวัน ถือว่าเป็นสถิติที่สูงกว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการและเปิดโอกาสการเรียนรู้รูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย จึงได้ริเริ่มโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ด้วยตระหนักว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าถึงการอ่านอย่างทั่วถึงผ่านแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการอ่าน กิจกรรมนอกห้องเรียน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชุมชนทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ทำให้มีความอยู่ที่ดีขึ้น

"The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" จึงเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมซีไรต์ เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือความรู้ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ได้อ่านหรือดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS, Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา สำหรับการดาวน์โหลดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ของ The 1 Book e-Library มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม อาทิ หนังสือวรรณกรรมทรงคุณค่า เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือนิยายสร้างสรรค์ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รหัสผ่านสำหรับให้นักเรียนในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้พร้อมกันถึง 9 ล้านคนในเวลาเดียวกันได้


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมที่มีการจัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น ซึ่งในส่วนของรัฐบาลมีความพยายามในการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และได้หาประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นตลอดทุกช่วงวัย ทั้งปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตลอดจนถึงผู้สูงวัย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น วางระบบการศึกษาทางไกล ระบบต่างๆ ที่ช่วยลดภาระของครู

การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันสำคัญที่ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ช่วยเติมเต็มและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนไทยในยุคปัจจุบันให้มีความรู้รอบด้าน จึงขอขอบคุณเจ้าของหนังสือที่มาเข้าร่วมโครงการ และมีความเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ผลิตหนังสือดีๆ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหนังสือ และในรูปแบบของ e-book ที่จะมาร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในโอกาสต่อไป

ในส่วนของขอบข่ายความร่วมมือนั้น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการดังกล่าว รวมทั้งจะพัฒนาระบบการใช้งานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาหนังสือ พร้อมรับผิดชอบการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ การจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการใช้งาน พร้อมส่งมอบรหัสรับสิทธิ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นแก่สถานศึกษา

นอกจากนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาของหนังสือก่อนนำเข้าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีหนังสือที่ดีและมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และกระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอ่านหนังสือให้แก่สถานศึกษากว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่จะช่วยให้นักเรียนและครูมีโอกาสเข้าถึงการอ่านหนังสือดีๆ ทางออนไลน์มากกว่า 300 เล่ม ใน 20 หมวดหมู่

ทั้งนี้ การปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่านเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกตัวอย่างกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนที่รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลถึงการนำมาใช้ในการบริหารประเทศด้วย ประจวบกับรัฐบาลปัจจุบันได้ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้แต่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้นด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวย้ำให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน โดยยกตัวอย่างจากการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าสิ่งแรกที่แนะนำการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน คือ การแนะนำการอ่านหนังสือ  เช่น การฝึกวิธีการอ่าน การสร้างความเข้าใจ วิธีการหา Keyword ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้คนไทยยังอ่อนมาก แต่หากเราเริ่มต้นสอนให้เด็กอ่านอย่างถูกวิธี ก็ถือว่าจะเป็นวิธีการที่เริ่มต้นได้ถูกทาง

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ใช้เงินลงทุนหลายสิบล้านบาท เพื่อให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึง อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างดียิ่ง และเป็นโครงการประชารัฐโครงการแรกที่จับต้องได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมจะร่วมมือกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณความร่วมมือช่วงเวลาที่ผ่านมาและความร่วมมือต่อไป


นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินการมาก่อนภายในบริษัท และตั้งใจที่จะทำแอพพลิเคชั่นออกมาใช้อย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งกลุ่มบริษัทดำเนินการเองทั้งหมดด้วยความหลากหลายของหนังสือ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยกว่า 13 ล้านคนได้เรียนรู้การอ่านทางออนไลน์ และกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมที่จะจัดหาหนังสือบรรจุให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต


สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร, นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : กราฟิก
5/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  153 การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข
  149 กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี
  144 ศธ.เตรียมจัดงานการศึกษาสร้างชาติฯ เดือนเมษายนนี้
  140 ตรวจเยี่ยม Boot Camp
  138 แถลงข่าวเปิดตัว Gen-Z ไม่สูบ
  127 หารือกับ สปท.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
  125 ประชุมองค์กรหลัก
  119 ประชุมคกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
  113 สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  111 ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ