.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 149/2559
กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

เมื่อเวลา 7.00 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 124 รูป

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง สักการะพระภูมิ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี

ทั้งนี้ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 100 ปีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2535

10.30 น. พิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ที่หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2559 ดังนี้

“การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน รวมทั้งให้นำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกคน จงประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาของประเทศ และพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งพลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป”

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถามีใจความสำคัญ ดังนี้

"กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นระยะเวลา 124 ปี จวบจนทุกวันนี้ นับว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ช่วยพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 124 ปี ในฐานนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงได้มุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา เช่น การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม, การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ, การปฏิรูปการเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา, การปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ, การปฏิรูประบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, การดำเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าในหลายโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การยกระดับคุณภาพการการสอนภาษาอังกฤษ, การป้องกันและปราบปรามการทุจริต, การดูแลสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, การพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต, การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาส่วนภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคดังกล่าวขึ้น

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ที่ได้รับมอบเข็มเสมาคุณูปการในครั้งนี้ ทุกคนคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมทางการศึกษา เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคุณประโยชน์ซึ่งมีเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะบังเกิดผลได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ทุ่มเท และตระหนักในหน้าที่และจิตวิญญาณของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานที่ทำงานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ทุกคนอยู่ในหัวใจของผม

จึงขอขอบคุณด้วยความจริงใจมา ณ ที่นี้ และขอยืนยันว่าพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกคนในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จ เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราทุกคนต่อไป"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : กราฟิก/ปก
1/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  144 ศธ.เตรียมจัดงานการศึกษาสร้างชาติฯ เดือนเมษายนนี้
  140 ตรวจเยี่ยม Boot Camp
  138 แถลงข่าวเปิดตัว Gen-Z ไม่สูบ
  127 หารือกับ สปท.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
  125 ประชุมองค์กรหลัก
  119 ประชุมคกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
  113 สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  111 ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.
  110 เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ