โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 333/2558
ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา : การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศึกษาธิการ - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไมเคิล เดวิด เชลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมการรายงานผลการประเมิน "โครงการประเมินกรอบหลักสูตร Cambridge International Examinations : CIE" เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลัก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 50 คน อาทิ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการแถลงผลการศึกษา “โครงการประเมินกรอบหลักสูตร Cambridge International Examinations : CIE” ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในรูปแบบของคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมการปฏิรูปการศึกษาและการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย ในประเด็นหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินในโรงเรียน การออกข้อสอบ O-Net และอื่นๆ

ซึ่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ส่งทีมมาที่ประเทศไทย เพื่อศึกษาในเรื่องนี้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผลการศึกษาและข้อคิดเห็นที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1) การปฏิรูปการศึกษาภาพรวมที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบคนต่างชาติโดยไม่ลืมหูลืมตา แต่ควรคิดถึงบริบทของประเทศไทยด้วย ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องทำงานร่วมกัน และมีการบูรณาการการทำงาน (Alignment) ระหว่างกัน

2) การให้ความสำคัญกับหลักสูตร การเรียนการสอน ตำราเรียน และการประเมินผล โดยจะต้องมั่นใจว่าเป็นหลักสูตรที่นักเรียนไม่ต้องเรียนมาก แต่ให้รู้ลึกและมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่วนการประเมินจะต้องเกิดขึ้นทันทีเมื่อเด็กได้เรียนรู้ ครูต้องเข้าใจและรู้ให้ได้ในทันทีว่า เด็กเข้าใจในสิ่งที่สอนหรือไม่ ตลอดจนมีลำดับการเรียนที่ชัดเจน แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน เมื่อนั้นการปฏิรูปก็จะเกิดความสำเร็จ

ทั้งนี้ มีภารกิจใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการคือ วางกรอบมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และขณะนี้ได้เตรียมร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยนำปัญหาจากการใช้หลักสูตรเดิมมาปรับมาตรฐาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้วิเคราะห์ร่างหลักสูตรของ สสวท.แล้ว พบว่ามีส่วนที่ดีกว่าหลักสูตรเดิมหลายประการ และเสนอให้มีการปรับปรุงบางส่วน เช่น ทบทวนการประเมินผลให้สามารถประเมินได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรง หลักสูตรที่ดีไม่ควรเรียนมากแต่ให้เรียนในเชิงลึก มีลำดับการเรียนตามแต่ละช่วงวัยที่ชัดเจนว่า วัยใดควรเรียนอะไร เพื่อให้รู้อะไร รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตร-ตำราเรียน-การสอบ มีการดึงคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างหลักสูตร ตลอดจนให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรใหม่ โดยฝึกอบรมระหว่างที่ครูยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงมาฝึกอบรมให้ครูประจำการต่อไป

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กล่าวได้ว่าต้องมีการล้อกันไปทั้งระบบในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ตำรา การสอบ การประเมินผล การฝึกอบรม ฯลฯ และจะต้องอาศัยแรงผลักดันทั้งทางกฎหมาย ทรัพยากร ตลอดจนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และโครงการศึกษานี้ไม่ได้เป็นการนำอาหารฝรั่งมาให้กิน แต่เป็นการดูจากอาหารไทยว่า มีส่วนประกอบและสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ เราก็ยังเป็นอาหารไทยอยู่เช่นเดิม แต่หากเป็นอาหารที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็จะได้ส่งออกต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/9/2558

 

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

329 ผลประชุม ศปข.ศธ.3/2558
327 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
322 ผลประชุมองค์กรหลัก 18/2558
318 หารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช.
316 หารือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน
315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
312 ผลประชุม ศปข.ศธ.2/2558
305 คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายงานให้ รมช.ศธ.
300 รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาภาคใต้ ที่สงขลา
296 สทศ.นำร่องสอบอัตนัย20%ชั้นป.6 ปีการศึกษา2559
294 ผลประชุม ศปข.ศธ.1/2558
293 แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ