โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 316/2558
หารือกับ
กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการอ่านของคนไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะปรับรูปแบบวิธีการให้น่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ตอบโจทย์แต่ละช่วงวัยและทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นกิจกรรมถาวรที่จะส่งเสริมการรักการอ่าน เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมคัดสรรหนังสือดี น่าสนใจ และถูกใจ เข้าห้องสมุดเอง


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม MOC กระทรวงศึกษาธิการ : นายจรัญ หอมเทียน นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้าพบพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน โดยมีนายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมรับฟังและหารือ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยยังอ่านหนังสือน้อย ทำให้มักใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้คนไทย โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองให้รู้จักอ่านและเห็นประโยชน์จากการอ่านก่อน เมื่อนั้นก็จะส่งผลต่อการอ่านของลูกหลานและคนในครอบครัว เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองคือส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็ก ก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้จนกลายเป็นความชอบและมีนิสัยรักการอ่านไปเองโดยธรรมชาติ

ในส่วนของการส่งเสริมการรักการอ่าน เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องหาแนวทางในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหันมาอ่านหนังสือมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรักการอ่านก่อน อาจจะยังไม่เน้นเนื้อหา แต่จะหาวิธีดึงดูดเด็กให้อ่านหนังสือมากขึ้นได้อย่างไร จะทำให้เด็กจูงมือพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร้านหนังสือได้อย่างไร ซึ่งขณะนี้ สพฐ. มีแนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว แต่จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้ตอบโจทย์การรักการอ่านของเด็กแต่ละช่วงวัย เด็กในเมือง ในอำเภอ ในตำบลต่างๆ หรือในพื้นที่ห่างไกล ด้วยรูปแบบวิธีการที่มีความสนใจมากกว่านี้ เช่น การจัดทำรายการหนังสือที่มีเนื้อหากลางแบ่งตามช่วงวัย การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด การแบ่งห้องสมุดแยกกันระหว่างส่วนของการส่งเสริมรักการอ่านที่จะมีหนังสือที่เด็กชอบหรือเลือกเอง และส่วนของการค้นคว้าที่มีหนังสือทางวิชาการ ความรู้ต่างๆ การจัดหาหนังสือที่ดี สีสันสวยงามให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การจัดทำรายการหนังสือดี หนังสือที่ได้รับรางวัล หรือหนังสือขายดี เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่เด็ก ผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการเลือกซื้อหนังสือ ส่วนผู้ดูแลห้องสมุดในส่วนส่งเสริมรักการอ่าน จะเป็นใครก็ได้ที่สามารถจูงใจหรือให้คำแนะนำแก่เด็กๆ ได้ เป็นต้น

การหารือครั้งนี้ได้พูดคุยถึงข้อห่วงใยเกี่ยวกับจำนวนร้านหนังสือในอำเภอหรือตำบลต่างๆ ที่มีอยู่น้อย จึงอาจจะต้องใช้ห้องสมุดในสถานศึกษาเป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านของเด็กเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นว่าห้องสมุดควรเป็นกิจกรรมถาวรในการส่งเสริมการรักการอ่าน ซึ่งจะต้องมีการคัดสรรหนังสือดี น่าสนใจ และถูกใจเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเอง เช่น เลือกได้ห้องละ 2-5 เล่ม เมื่อนั้นก็จะทำให้เด็กเข้าไปอ่านหนังสือที่ตัวเองเลือกหรือยืมกลับไปอ่านกับพ่อแม่ที่บ้าน


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
315 หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
312 ผลประชุม ศปข.ศธ.2/2558
305 คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายงานให้ รมช.ศธ.
300 รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาภาคใต้ ที่สงขลา
296 สทศ.นำร่องสอบอัตนัย20%ชั้นป.6 ปีการศึกษา2559
294 ผลประชุม ศปข.ศธ.1/2558
293 แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
292 กรรมาธิการการศึกษาฯ สปช.มอบพิมพ์เขียวให้ ศธ.
291 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9/25588
290 รองนายกฯ ติดตามการทำงาน ศธ.-พลังงาน-ICT
289 สัมมนาความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015
288 หารือแนวทางมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ