โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 306/2558
รมว.ศธ-รมช.ศธ.พบปะข้าราชการ สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารและข้าราชการสังกัด สกศ. โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา  นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมรับฟังนโยบาย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำเสนอบทบาทและผลการดำเนินงานของ สกศ. ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ 1) จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 2) วิจัย สนับสนุนการวิจัย พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 3) ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 4) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา

โครงสร้างปัจจุบัน สกศ.มีอัตรากำลังข้าราชการจำนวน 191 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 54,30,10 ตามลำดับ มีอายุเฉลี่ยรวม 43.77 ปี โดยข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี ร้อยละ 23 และมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21

จำนวนงบประมาณที่ สกศ.ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 249.66 ล้านบาท และในปี 2559 ได้รับ 241.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.42 โดยงบประมาณปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สกศ. แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา (ร่าง) วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (ปี 2560-2574) การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
2) การดำเนินงานต่อเนื่อง ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ปี 2558-2562) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน และมี สกศ. เป็นเลขานุการ แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การวิจัยความต้องการกำลังคน และการวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทยเปรียบเทียบในเวทีโลก ปี 2557


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของบุคลากร สกศ. ถือว่ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงานที่มีอยู่ จึงฝากให้ช่วยคิดเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนของบุคลากรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านแผนการศึกษาของประเทศด้วย จึงอาจทบทวนงานตามภารกิจและจัดกลุ่มงานให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานทั้งหมดของ สกศ.ให้มีความเชื่อมโยงกัน

โดยเฉพาะงานด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง สกศ.เป็นผู้วางแผนกรอบใหญ่ของประเทศ จึงควรเขียนแผนงานที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยอาจจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อให้งานเป็นตัวควบคุมและให้ Steakholder เดินในกรอบที่เราต้องการได้

ทั้งนี้ "การปฏิรูปการศึกษา" เป็นสิ่งที่ต้องทำในหลายส่วนพร้อมกัน เช่น ผู้เรียน การเรียนการสอน หลักสูตร ครู ฯลฯ บางจุดเป็นการปฏิรูป แต่บางจุดก็เป็นเพียงการปรับปรุง ซึ่งขณะนี้การปฏิรูปการศึกษายังไม่ชัดเจน ไม่เห็นอนาคต แต่มีข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงขอให้ สกศ. นำมาเรียบเรียงใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยว่า ต้องเป็นแผนที่เห็นภาพชัดเจน ปฏิบัติได้ และเป็นที่ยอมรับขององคาพยพทุกส่วน จึงจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ เชื่อว่าหากแผนมีความสมบูรณ์ใครจะมาเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่หากแผนไม่ชัด คลุมเครือ ก็จะมีช่องว่างให้เปลี่ยนได้ง่ายขึ้น แต่ก็เชื่อว่านักการเมืองทุกพรรคต้องการเห็นการศึกษาไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และมั่นใจว่าไม่มีรัฐมนตรีคนใดจะนำเด็กไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องทำแผนให้ดี และจะถือเป็นบทบาทของสภาการศึกษาใหม่


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ มอบแนวทางการทำงานของ สกศ.โดยสรุป 5 ข้อ คือ 1) ขอให้ สกศ.เป็นเสมือนมันสมอง (Brain) ในการวางแผนการจัดการศึกษาของชาติที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถกำหนดพิมพ์เขียว (Blueprint) ทางการศึกษาได้จริง โดยมีหลักฐานหรืองานวิจัยต่างๆ ออกมาสนับสนุนมากพอสมควร เพื่อเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า สกศ.ไม่ได้คิดเอาเอง 2) ในการเขียนแผน ควรใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าติดตามอ่าน อาจเป็นไปในลักษณะ Hit the Point  3) ควรเป็นหน่วยงานที่จัดทำข้อเสนอเชิงระบบ สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ 4 องค์กรหลักได้ 4) ควรดำเนินงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศได้ 5) ให้นำผลการประเมินต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพื่อใช้ในการประเมินภาพรวมทั้งระบบ


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี - ถ่ายภาพ

ภายหลังการมอบนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดอาคาร "56 ปี สกศ." และเยี่ยมชมห้องสมุด บริเวณชั้น 2 ของอาคารดังกล่าว


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกศ.

 

 

268 เตรียมจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7
260 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 9/2558
227 ประชุม คกก.ทปษ.การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 1/2558
221 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 8/2558
181 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
152 ประชุม คกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษา
137 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 6/2558
108 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 5/2558
100 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
098 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 4/2558
076 คุรุทายาท
070 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 3/2558
060 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ