โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 297/2558
เปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

จังหวัดปทุมธานี - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558" เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อ.ธัญบุรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า การรู้หนังสือนับเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของทุกประเทศ และถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้านในสังคมยุคดิจิทัล สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุขทุกช่วงวัย

จากรายงานที่ผ่านมาของยูเนสโก ทำให้ทราบว่าปัจจุบันยังมีผู้ใหญ่กว่า 757 ล้านคนทั่วโลก ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือคิดเลขได้ โดย 2 ใน 3 ของจำนวนดังกล่าวเป็นสตรี นับเป็นการสูญเสียศักยภาพของพลเมืองโลกอย่างมากมายมหาศาล ด้วยปราศจากเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในชาติตลอดมา โดยกำหนดแนวนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การส่งเสริมการรู้หนังสือ ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการอ่าน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนและสามารถใช้แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นฐานรากของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมของคนในชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

วันนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2558 พร้อมๆ กับประเทศสมาชิกยูเนสโกหลายประเทศทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้ปัจเจกบุคคล ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

ขอขอบคุณผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะ, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการ กศน. รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร กศน.ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ในปีนี้ว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ในนามของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักรู้ว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการแสวงหาความรู้ของบุคคล เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณภาพ และมีความสุขในทุกช่วงวัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การจัดงานเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ กศน. ภาคีเครือข่าย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. รวมถึงนักศึกษา กศน. เป็นจำนวนถึงประมาณ 3,000 คน โดยการผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

สำหรับการจัดงานส่วนกลางในปีนี้ นอกจาก รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์ เรื่อง กศน.กับการส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน การอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก รวมทั้งสารจากนายกรัฐมนตรี

ภายหลังพิธีเปิด, รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้บริหารสำนักงาน กศน. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร - สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต - ถ่ายภาพ

8/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

287 ผลประชุม ก.ค.ศ.9/2558
272 รายละเอียดสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.
269 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
267 ผลการตรวจราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
261 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ที่ชลบุรี
256 ลประชุม กช.4/2558
255 ซีพีออลล์มอบทุนการศึกษา 29 ล้านบาท
244 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2558
240 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของ ศธ.
232 ประชุม คกก.บห.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครู 1/2558
223 เยี่ยมชม รร.รุ่งอรุณ
217 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ