โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 296/2558
สทศ.เริ่ม
สอบ O-NET โดยข้อสอบอัตนัย 20%
นำร่องชั้น ป.6 (ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแพทย์หญิงศุภรา เชาวน์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และมอบนโยบายเรื่องการประเมินการศึกษาของ สทศ. ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะผู้บริหาร สทศ.ให้การต้อนรับ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม สทศ. เป็นหน่วยงานแรก เนื่องจากเห็นว่า สทศ. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้ได้มีผลสรุปดังนี้

สทศ.จะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเริ่มต้นนำร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2559 (สอบ พ.ศ.2560) ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มีระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 1) การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 2) การนำผลการสอบไปใช้ อาทิ ใส่ใน ปพ.1 ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งใช้ในการประกันคุณภาพด้วย

2. มีงบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าตรวจกระดาษคำตอบ ค่าอบรมและพัฒนาผู้ตรวจ ค่าพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสแกน เครื่องอ่าน เป็นต้น

3. การสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20%  โดย สทศ.จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย คิดเป็น 80% และข้อสอบอัตนัย 20%


บัลลังก์ โรหิตเสถียร - สรุป/รายงาน
ขอบคุณ, สุวดี ธนวิจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สทศ. -
ข้อมูลและภาพถ่าย
7/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

294 ผลประชุม ศปข.ศธ.1/2558
293 แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
292 กรรมาธิการการศึกษาฯ สปช.มอบพิมพ์เขียวให้ ศธ.
291 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9/25588
290 รองนายกฯ ติดตามการทำงาน ศธ.-พลังงาน-ICT
289 สัมมนาความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015
288 หารือแนวทางมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
284 รมว.ศธ.แถลงนโยบาย
280 ประชุมกับเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ
279 ปฏิรูปการศึกษา .. สร้างอนาคตประเทศไทย
278 ผลประชุมองค์กรหลัก 25 ส.ค.2558
276 รมว.ศธ.-รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง
275 รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ