โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 290/2558
รองนายกฯ ประชุมติดตามการทำงาน
กระทรวงศึกษาธิการ-พลังงาน-ICT

ทำเนียบรัฐบาล -พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมหารือเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ชั้น 3

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ, พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารและคณะทำงานของรัฐมนตรี นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอแนวทางการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายรัฐบาล

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การทำงานจะเน้น 3 เรื่องสำคัญ คือ 1) ตกผลึกนโยบาย โดยจะให้สำนักงานของรองนายกฯประสานทำความเข้าใจการทำงานในภาพรวมของรัฐบาลและกระทรวงเพื่อประสานทั้งระดับบน-ล่างให้สอดประสานกันและตกผลึกในเรื่องการทำงานร่วมกัน 2) ไม่ก้าวก่ายงานกระทรวง  โดยจะไม่ก้าวก่ายการทำงานของกระทรวงที่กำกับดูแล ไม่ว่าจะในระดับรัฐมนตรีหรือระดับปลัดกระทรวง และจะเน้นการประสานงานด้านสื่อและข้อมูลโดยใช้วิธีประสานกันโดยตรง 3) ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาล  ซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญที่สำนักงานของรองนายกฯ จะมีส่วนช่วยกันทำงานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีกับประชาชน มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงที่ใหญ่รับผิดชอบงานค่อนข้างสูง มีประเด็นใหม่ๆเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการปรับโครงสร้างกระทรวง จึงพร้อมจะผลักดันและให้กำลังใจการทำงานให้เดินหน้าต่อไป โดยหวังจะเห็นการทำงานที่ประสานสอดคล้องของ 5 องค์กรหลัก

อีกประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้ คือ การลดเวลาเรียนในชั้นเรียนถึง 14.00 น. สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนช่วงบ่ายนั้นได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับภาคเอกชนและกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และประเด็นการเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวต่อไปโดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา

หลังจากนี้ อาจจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงต่างๆ เดือนละครั้งหรือ 2 เดือน/ครั้ง (ครั้งต่อไปจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนี้) และขอให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนกระทรวง (อาจจะเป็นระดับ 5-6) เข้ามาทำงานที่สำนักงานรองนายกฯ ในการติดตามและประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้แนะนำคณะผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการต่อที่ประชุมและบรรยายถึงภาพรวมการจัดโครงสร้างปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการที่มี 5 องค์กรหลัก 4 หน่วยงานในกำกับ และ 3 องค์การมหาชนฯ

พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอการมอบหมายงานให้ รมช.ศึกษาธิการ สั่งการและปฏิบัติราชการ โดยมอบให้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ดูแลรับผิดชอบ สพฐ.-สอศ.-กศน. ส่วนนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดูแลรับผิดชอบ สกอ.-สกศ.-สสวท.-สทศ. นอกจากนี้ ได้มอบหมายงานให้ รมช.ศึกษาธิการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการแต่งตั้งต่อไปดูแลรับผิดชอบขับเคลื่อนการทำงานเรื่องต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 26 เรื่อง อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานตามนโยบายดังกล่าวจะให้มีการหารือร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการโดยตลอด เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการทำงานข้ามแท่งหรือข้ามกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจะให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำตารางประสานสอดคล้องเพื่อใช้ในการติดตามงาน และจะมีการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรี" ขึ้นที่ห้อง MOC เพื่อทำหน้าที่ติดตามข้อสั่งการของรัฐบาลและรัฐมนตรี รับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรี วิเคราะห์ข้อเสนอขององค์กรหลักและข้อเสนอของคลังสมอง (Think Tank) ที่จะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาช่วยทำงาน เช่น ITD คณะทำงานรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ของทุกองค์กรหลัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ย้ำในที่ประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการคำนึงถึงการผลิตคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่เป็นโจทย์สำคัญ ซึ่งโจทย์สำคัญคือ ใครจะเป็นคนให้โจทย์ในการผลิต การแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงที่จะไม่ทิ้งและจะรายงานให้รองนายกฯ รับทราบโดยตลอด โดยกลับไปแล้วจะบอก Outcome ให้ได้ว่าภายในเดือนกันยายน 2559 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระทรวงศึกษาธิการ เพราะนายกรัฐมนตรีเน้น "ทำให้ไว ทำให้เร็ว"

ในส่วนของความร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ รวมทั้งกระทรวงพลังงาน และกระทรวง ICT ในการพัฒนาโครงข่าย (Networks) และเนื้อหา (Contents) ที่ใช้ในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี - ถ่ายภาพ
2/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

289 สัมมนาความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015
288 หารือแนวทางมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
284 รมว.ศธ.แถลงนโยบาย
280 ประชุมกับเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ
279 ปฏิรูปการศึกษา .. สร้างอนาคตประเทศไทย
278 ผลประชุมองค์กรหลัก 25 ส.ค.2558
276 รมว.ศธ.-รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง
275 รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ
265 เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.
264 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่
259 สทศ.พัฒนาครูมืออาชีพ รร.ตชด.
254 ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
253 เปิด Asian Science Camp 2015

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ